అద్భుతం అనిపించే అబ్బాయిల యొక్క ముద్దు పేర్లు !

0
అబ్బాయిల ముద్దు పేర్లు

అబ్బాయిల ముద్దు పేర్లు 2022 : కొన్ని సాలలు అమ్మాయి లని కాదు అబ్బాయి లకి కూడా నిక్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు, ఒక్కోరు  ఒక్కోరకంగా పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్న దాని లో అందరికి నిక్ నేమ్స్ అనేవి ఉండడం కామన్ అయ్యిపాయింది.

అమ్మాయి లు అబ్బాయిలు అనే తేడా లేకుండా అందరికి నిక్ నేమ్స్ ఉండడం కామన్ అయ్యింది. అయ్యితే ఇప్పుడు మీ కోసం అబ్బాయి ల నిక్ నేమ్స్.

అబ్బాయిల నిక్ నేమ్స్ 2022 మీ కోసం | Baby Boy Names In Telugu

S. NO పేర్లు 
1బిన్నీ
2బుజి
3బాబ్బు
4బన్ను
5బబ్లు
6చిన్కు
7చిన్న
8చెర్రీ
9చింతు
10చోటు
11చిన్ను
12కిట్టు
13కన్నా
14కన్నయ్య
15లక్కీ
16లడ్డు
17లిట్టు
18మిన్ను
19మింటు
20మిక్కీ
21మిత్తు
22మున్న
23నని
24పండు
25రింకు
26రాకీ
27రిషి
28సున్నీ
29సింకు
30జిల్లు
31జున్ను
32సోనీ
33విన్నీ
34వికీ
35విను
36సన్న
37మచ
38డన్
39బాబాయ్
40చినోడ

అబ్బాయిల ముద్దు పేర్లు

ఇవి కూడా చదవండి 

  1. ‘జ’ అక్షరం తో మొదలయై ఆడపిల్లల పేర్లు
  2. అమ్మాయిల కు ముద్దుగా పెట్టె పేర్లు !
  3. ” చ ” తో వచ్చే అందమైన ఆడపిల్లల పేర్లు – అర్థాలు 2021