” అ ” మరియు ” ఆ ” అక్షరాలతో మొదలయే మగ పిల్లల పేర్లు – వాటి అర్థాలు !

0
అ ,ఆ తో మొదలయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు

నేమ్స్ ఫర్ బాయ్స్ 2022 : అ, ఆ తో మొదలయే మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్ తక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ మంది ఈ అక్షరాతో పేర్లు వెతుకుతారు.

మరి కొంత మంది ఆ అక్షరాలతో పేర్లు లేవు అని భ్రమ పడుతుంటారు . కాబట్టి వారందరి కోసం ఇప్పుడు మనం అ మరియు ఆ అక్షరాలతో మొదలయే పేర్లు తెలుసుకొందాం. ముందుగా మనం అ అక్షరం తో పేర్లు చూదం మరియు వారి అర్థం తెలుసుకొందం.

అ అక్షరం మీద మగ పిల్లల పేర్లు (Abbayila Perlu In Telugu ) :

S.NOఅబ్బాయి నేమ్స్అర్థం 
1అంకిత్విష్టమైన
2అంకూర్అంకురము, మొలక
3అంకుష్పరీక్షించు
4అంగరాజుమన్మధుడు
5అంగద్అంగదుడు
6అంగానలన్శివుడు
7అంగరార్పణగాంధర్వ నాయకుడు
8అంగరక్మర్శ్హం , మంగళవారం
9అంజని కుమార్హనుమంతుడు
10అన్జనిపుత్రుహనుమంతుడు
11అంజన్నల్లని
12అంజిహనుమంతుడు
13అంతరిక్ష్అంతరిక్షము
14అంబరీష్ఆకాశం
15అంబర్ఆకాశం
16అంబికనద్శంకరుడు
17అంభుజనబ్ విష్ణువ్
18అంభుజ్పద్మము
19అన్భావ్నిటి వాలే
20అంశుసూర్యభగవానుడు
21అంశుమంత్సూర్యుడు
22అంశు మనుడుసముదురుని మనుమడు
23అంశుమన్సూర్యుడు
24అంశ్అణువు
25అంకుత్అమరమైన
26అకుల్శివుడు
27అక్రంఎదురు లేని
28అక్రంత్ఓటమి లేని
29అక్రుర్క్రూరత్వం లేని
30అక్షజ్విష్ణు
31అక్షన్కన్ను
32అక్షయ్ కుమార్క్షయము లేని
33అక్షయ్నాశనములేని
34అక్షర్అక్షరం లిపి
35అక్షిత్సిస్తిరం
36అఖ్కిల నంద్ఆనందమయి
37అఖిలేష్విష్ణువు
38అఖిల్పరిపుర్నమైన
39అగస్త్యముని పేరు
40అగ్ని నయన్ఈశ్వరుడు
41అగ్ని పుత్అగ్ని దేవుని కొడుకు
42అగ్ని ప్రకష్ప్రకశావంతమైన అగ్ని
43అగ్ని ప్రవఅగ్నివింవాడు
44అగ్ని మిత్రవాయువు గాలి
45అజితేష్విష్ణువ్
46అజిత్విష్ణు, బ్రంహ, శివుడు
47అజేంద్రవిజయంపొందేవారు
48అజేయ్అజేయుడు
49అతిధిఅతిధి
50అధిష్పవిత్రమియన్
51అతులిత్అసమాన, హనుమంతుడు
52అతుల్సాటిలేని వాడు
53అతుల్యఅపురూపమైన
54అత్రిమునిపేరు
55అదిప్రాజు
56అదిత్ప్రారంభం నుండి
57అధినాద్విష్ణువ్
58ఆదిల్నిజాయితి గలవాడు
59అద్విత్అపూర్వమైన
60అధిక్ఎక్కువగా
60అధిరాజ్రాజు
62అధిశ్వర్చక్రవర్తి
63అంగన్మన్మధుడు
64అనంత పద్మా నాభవిష్ణువ్
65అనంత మూర్తిచక్కి రుపముకలవాడు
66అంతరాజ్అవినశారాజు
67అనతరుపఅంతులేని రూపం
68అనంత్విశ్వము
69అనంత్ కుమార్విశ్వ సంబంధిత పేరు
70అనన్ఉపరి, శ్వాస
71అనికేత్శివుడు
72అనిక్మెరిసే
73అనిమిష్చురుకుదనం
74అనిరుద్అదుపులేని
75అనిరుధుడుకృష్ణుడు
76అనివార్స్వసతమైన
77అనిలబ్తెలివిగల
78అనిల్గాలి, వాయువు
79అనిల్ కుమార్ఆంజనేయుని పేరు
80అనిక్సైతం,శోభ
81అనిష్ఈశ్వరుడు
82అనుఒక రాజు
83అనుజ్చిట్టితముడు
84అనుదిప్చిన్న దీపం
85అనునాయ్ఓదార్పు, ప్రథాన
89అనుపమనాద్ఉపమానములేని అందము
87అనుపమ్పోలికలేని
88అనుప్ఉపమానములేని
89అనుభవజ్ఞానం
90అనురాగాచంధాన్ప్రేమ అనే చందనము
92అనురాగ్ప్రేమ కక్గిన వాడు
93అనురూప్సుందరమైన
94అణువప్రజ్ఞ
95అనువిండ్అన్వేషణ
96అనుప్సాటిలేని
97అనెక్అనేక
98అనమోల్విలువకలేనిది
99అన్యేయ్వంశము
100అన్వేషవెదుకుత
101అనుద్ల్అబ్భుతమైన
102అనుష్రోజు
103అపింధ్రఅపూర్వమైన
104అపూర్వఅపూర్వమైన
105అబ్రమేఘము
106అభాయంకర్భయములేని
107అభాయనంద్రక్షణతో ఆనందము
108అభయ్భయం ఎరుగని వాడు
109అభాస్గొప్పదనం
110అభిజైజయము
111అభిజిత్గెలిచేవాడు
112అభినంధాన్అభినందిన్చాడము
113అభినయ్నటన
114అభినవ్కోతధానం
115అభినేత్కోతది
116అభిమన్యుఅర్జునుడి కుమారుడు
117అభితాద్కోరికలకు అనుగుననగా ఉండేవాడివాడు
118అభిరాజ్ప్రకాశం
119అభిరామ్సుందరమైన
120అభి రూప్సంతోషం
121అభిలాష్కోరిక
122అభివధాన్శుభాకాంషలు
123అభిషేక్మునగడం
124అభిక్ధైర్వంతుడు
125అభిరకృష్ణుడు
126అభూపుట్టుకలేని
127అభురుధ్యిఅభిరుది
128అమరాకాంత్దేవకంతి
129అమరసింహఇంద్రుడు
130అమరేంద్రఇంద్రుడు
131అమరేశ్వర్ఈశ్వరుడు
132అమరేశ్దేవేంద్రుడు
133అమర్చిరంజీవి
134అమర్ కుమార్మృతు లేనివాడు
135అమర్జిత్చావు నిజయిన్చినవ్డు
136అమర్త్యఅమరమైన
137అమర్నాథ్శివుడు
138అమలిష్పరిశుధము
139అమలేన్ధర్చంద్రుడు
140అమలెందుచంద్రుడు

మగ పిల్లల పేర్లు తెలుగులో 2022

ఇప్పుడు మనం ఆ అక్షరం మీద మగ పిల్లల పేర్లు తెలుసుకొందం :

S.NOపేర్లు అర్థం 
1ఆంజనేయుడురామ భక్తుడు
2ఆంజనేయేహనుమతుడు
3ఆభువిచఒక మహా రాజు
4ఆకర్షఆకర్శ్నియమైన వాడు
5ఆకంష్కోరిక ,అభిలస
6ఆకర్ఆకాశం
7ఆచల్నిరంతరం
8ఆచార్యగురువు
9ఆతివ్త్సత్కర్రించువచ్గు
10ఆత్మఆత్మ
11ఆత్మజ్కొడుకు
12ఆత్మ భవువిష్ణువ్
13ఆత్మా నంద్ఆత్మను గెలిపాయిందిన వాడు
14ఆత్మ రాంజ్ఞానం కోసం ప్రయతించడం
15ఆత్మయిఆతిమియుడు
16ఆత్రేయచంద్రుడు
17ఆదర్శ నాథ్చెప్ప్కోతగిన
18ఆదర్శ్ఉతమం
19ఆదిఆది
20ఆది చందర్మొదటి చంద్రుడు
21ఆదిత్ప్రారంభము
22ఆదిత్యసూర్యుడు
23ఆదిత్య నాథ్సూర్య నారాయణుడు
24ఆదిత్య రావ్సూర్యుడు
25ఆదిత్య వర్ధన్సూర్యుని ఆరాధించే వాడు
26ఆదిత్య దేష్సూర్యుడు
27ఆదిదేవ్మొదటి దేవుడు
28ఆదిల్ధర్మవంతుడు
29ఆది శంకర్శివుడు
30ఆదిశేష్నాగేంద్రుడు
31ఆదిశ్వర్రాజు
32ఆదిష్దేవుడు
33ఆదేశ్ఆజ్ఞ
34ఆధ్యనాథ్ప్రథమ రాజు
35ఆనాతంవిశ్వ వ్యాప్తి
36ఆనధచ్నధాన్ఆనధమనే చందనము
37ఆనందరంరాముడు
38ఆనంద విష్ణుఆనందమైన కృష్ణుడు
39ఆనంద శేకర్ఎక్కువ ఆనందం
40ఆనంద సాగర్ఆనoదం తో ఎగిరిపడే సముద్రం
41ఆనాద స్వరూప్ఆనందానికి రూపము
42ఆనంద్సంతోషం
43ఆనంద్ మోహన్కృష్ణుడు
44ఆనన్మబ్బు
45ఆనర్తసర్వాతీ అనే రాజు కొడుకు
46ఆనేష్చురుకైన
47ఆపనమునివశికుడి మరో పేరు
48ఆప్త్విజయవంతమైన
49ఆమంజుమనోహరమైనది
50ఆమన్శాంతి
51ఆమితావ్మహాయోధుడు
52ఆమెఘ్గణేశుడు
53ఆమోద్ఆనందం కలవాడు
54ఆయుమహా రాజు
55ఆయుష్చిరకాలం
56ఆయుశ్శాంత్చాల కలం జీవించి ఉన్న వాడు
57ఆయుష్సన్సుధీర్గ జివితని ఆశిర్వధించడం
58ఆరతాక్భక్తుడు
59ఆరుణిమహర్షి ఆపద్వ్డులో శిషుడు ఒక్కడు
60ఆరుద్రలేత  వర్ణం
61ఆర్చన్పూజ
62ఆర్చిప్రథాన
63ఆర్జనశకుని సోదరుడు
64ఆర్జితసంపాదించే వాడు
65ఆరేన్వ్సముద్రుడు
66ఆర్నేష్నది యొక్క దేవుడు
67ఆర్యకీర్తి గల వాడు
68ఆర్య చందర్చందురుడు
69ఆర్నాల్సముద్రుడు
70ఆర్య దేవ్చందురుడు
71ఆర్య భట్టుతత్వ వేత్త పేరు
72ఆర్య మాన్గొప్ప మనసు
73ఆర్య మిత్రమంచి స్నేహితులు
74ఆర్యనమ్మక మైన
75ఆర్వన్వేగము
76ఆర్ష్ఆకాశం
77ఆలప్పాడటం
78అలాస్సంభాషణ
79ఆలోక్విక్షన
80ఆవిభావ్పురోగతి
81ఆవిష్కర్కొత్తదానం
82ఆశీర్ప్రేమికుడు
83ఆశిక్మిశ్రమం
84ఆశిష్ఆశిర్వధం
85ఆశిర్వధంఆశిర్వధము
86ఆశుతోష్శివుడు
87ఆశిత్ఆధారపదినవాడు
88ఆశ్వతంఅమారుడు
89ఆషుత్వరితం
90ఆషుచురుకు గా
91ఆశుతోష్శివుడు
92ఆస్తిక్దేవుని నమ్మినవాడు
93ఆహ్లాద్సంతోషం

మగ పిల్లల పేర్లు 2022

ఇవి కూడా  చదవండి :-