గణేశ తో మొదలయే అబ్బాయి పేర్లు వాటి అర్థాలు !

0

చాల మందికి వినాయకుడు అంటే ఇష్టంగా పుజిస్తారు, వినాయకుడి పేర్లు కూడా పెట్టుకోనట్టారు, ఎక్కడ ఏం కార్యక్రమాలు జరిగిన ముందుగా వినాయకుడిని పూజించి తర్వాతే వేరే దేవుడుకి పూజ చేస్తారు. అంత విలువను మనం వినయకుడుని పూజిస్తాం.

వినాయకుడికి అనేక పేర్లున్నాయి. గణపతి, గణేశుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, లంబోదరుడు మొదలైనవి. శ్రీ అనే గౌరవవాచకాన్ని ఈ పేర్ల ముందు వాడుతుంటారు.గణం అంటే ఒక సమూహం. పతి లేదా ఈశ అంటే యజమాని, నాయకుడు అని అర్థం. ఇక్కడ గణాలు అంటే గణేశుడి తండ్రియైన శివుడి సైన్యాలు. గణం అంటే సాధారణ అర్థంలో ఒక వర్గం, తరగతి, సంఘం లేదా సంస్థ అని కూడా భావించవచ్చు.

S.NOపేర్లుఅర్థం
1.అమేయదేవుడి యొక్క ప్రతిరుప్పం
2.అమొఘ్జీవితం లో విజయం సాధించడం
3.అర్థవ్గణేశ
4.అతర్వగణేష్
5.ఆతిష్గణేష్ , నిజం
6.అవ్నిష్భూమి, గణేష్
7.చిన్మాయ్మంచి జ్ఞానం, గణేష్
8.దామోదర్సాంప్రదాయక, గణేష్
9.ఎక్దంక్ధైర్యం కలవాడు
10.గగ్నేష్శివుని యొక్క కొడుకు
11.గజానన్గణేష్
12.గజ్రూప్గణేష్
13.గణేష్ఏనుగు మొఖం గల వినాయకుడు
14.కవిష్గణేష్
15.లమోబోధర్గణేష్
16.నిదిష్సంపద
17.ఓంకార్భక్తి తో నిండిపోవడం
18.పారిన్గణపతి
19.ప్రత్యంగణేష్
20.శ్రిజయ్కొత్త పేరు
21.శ్రినిగణేష్
22.వర్డ్ధైర్యం కలవాడు
23.విజ్ఞేశ్గణేష్

 

ఇవి కూడా  చదవండి