ఈ వారం తెలుగు GEMINI TV సీరియల్స్ TRP రేటింగ్స్ ఇవే !

0
Gemini TV Serials TRP Ratings This Week

తెలుగు GEMINI TV సీరియల్స్ * Gemini TV Serials TRP Ratings This Week

S. NOSERIAL NAME 
1తల్లి
2అలా వైకుంటపురంలో
3హంస గీతం
4మట్టిగాజులు
5చదరంగం
6నేను నా అభి
7ఆ ఒక్కటి అడక్కు
8కన్యాదానం
9సుందరి
10కావ్యాంజలి
11భాగ్యరేఖ
12ఆకసమంతా