ఫ్రెండ్ షిప్ డే quotes తెలుగులో

0
friendship day

 100 ఫ్రెండ్ షిప్ డే quotes తెలుగులో  (Friendship quotes in Telugu)

 1. మరిచే స్నేహం చేయకు స్నేహం చేసి మరువకు.
 2. నీ ఆనందం లో తోడు ఉన్న లేకపోయినా, నీకు ఎదురయై ఆపదలో నేను ఉంటా!
 3. నవ్వు వెనుక బాధను, మౌనం వెనుక మాటలను. కోపం వెనుక ప్రేమను అర్థం చేసుకొనే వాళ్ళే నిజమైన స్నేహితులు.
 4. మీరు గాయపడితే సానుభూతి తెలిపే వాళ్ళు చానా మంది ఉంటారు, కానీ ఒక ఫ్రెండ్ మాత్రమే ఆ గాయాన్ని మరిచిపోయేలా చేస్తాడు.
 5. విడిపోతే తెలుస్తుంది మనిషి విలువ, స్నేహం చేస్తే మాత్రమే తెలుస్తుంది, స్నేహితుడి విలువ.
 6. స్నేహానికి కులం లేదు, స్నేహానికి మతం లేదు, స్నేహానికి హోదా లేదు, బంధుత్వం కంటే గొప్పది, వజ్రం కన్నా విలువ అయినది స్నేహం.
 7. బాష లేనిది బంధం ఉన్నది,సృష్టిలో అతి మధుర మైనది, జీవితములో మనిషి మరువ లేనిది.
 8. కనులు నీవి, కన్నీరు నాది, హృదయం నీది, సవ్వడి నాది. ఈ స్నేహ బంధం మా ఇద్దరిది.
 9. నీ చిరునవ్వు మాత్రమే తెలిసిన మిత్రుడు కన్నా, నీ కన్నీళ్ళు తెలిసిన మిత్రుడు మిన్న.
 10. మిత్రమా! నీ బాధలన్ని నేను సరి చేస్తానని చెప్పాను. కాని నీ బాధల్లో ప్రతి క్షణం తోడుగా ఉంటానని చెప్పాను.
 11. మోసం చేసి స్నేహం చేస్తే తప్పు లేదు, కాని మోసం చేసేందుకే స్నేహం చేయడం తప్పు.
 12. ప్రపంచం నిన్ను దూరం చేసినా, నిజమైన స్నేహితుడు నిన్ను చేరధీస్తాడు.
 13. నిజమైన స్నేహితుడి కోసం చేయవలసింది,అతనితో జీవితాంతం ఉండడం.
 14. నీ మీద నీకే నమ్మకం లేని సమయం లో నిన్ను నమ్మేవాడే అసలైన మిత్రుడు.
 15. ఎంత కొట్టుకొన్న, తిట్టుకొన్న,తిరిగి ఏకమై పయనాన్ని సాదించే బంధమే స్నేహ బంధం.
 16. కొవ్వోతి గదిలో మాత్రమే వెలుగు నింపుతుంది. స్నేహితుడు మాత్రం జీవితం లోని ప్రతి రోజు ను వెలుగు తో నింపుతాడు.
 17. మన ఆట పాటలలోనే కాదు, మన జీవితములోని అటుపోట్లలో తోడు ఉండే వాడె నిజమైన స్నేహితుడు.
 18. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు నాకు స్నేహితులు కావాలని కోరుకొను, నా స్నేహితులు అందరు గొప్ప వాళ్ళు కావాలని కోరుకొంటాను.
 19. ఓదార్చే మనసు కన్నా సాయం చేసే గుణమే మిన్న.
 20. ప్రతి ఒక్కరిలో నిజమైన బహుమతి అంటే స్నేహితుడే, అది లభించిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులు.
 21. నిజమైన స్నేహం కంటే విలువ అయినది ఈ భూమి మీద ఇది లేదు.
 22. స్నేహం అంటే ఆడుకోవడం కాదు, ఆదుకోవడం.
 23. పది మందికి మేలు చేసే మంచి మనసు  నీదైతే నీ వెనుక ఎప్పుడు పది మంది ఉంటారు.
 24. స్నేహం అంటే భుజం మీద చేయి వేసి నడవటమే కాదు, నీకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన నీ వెనకే నేను ఉన్నానని భుజం తట్టి చెప్పడం,
 25. కొత్త మిత్రుకు పుసకాలు అయితే పాత మిత్రులు అక్షరాలు వంటి వారు, పాత వారిని మరిచి పోవ్వద్దు  ఎందుకంటే ఎన్ని పుస్తకాలూ చదివిన చదవాలన్న కావాల్సింది అక్షరాలే కాబట్టి.
 26. ఎన్ని బంధాలు ఉన్న…మన భావాల్ని స్నేహితులతో పంచుకోవడంలోని ఆనందమే వేరు.
 27. స్నేహం చేయడానికి ఆస్తి, అంతస్తు, హోదా, వయసుతో సంబంధం లేదు, అర్థం చేసుకొనే రెండు హృదయాలు ఉంటె చాలు.
 28. విడిపోతే తెలుస్తుంది మనిషి విలువ, గడిస్తే తెలుస్తుంది కాలం విలువ, స్నేహం చేస్తే మాత్రమే తెలుస్తుంది స్నేహితుడి విలువ.
 29. సూర్యుడు ఉదయయించండం మరిచిన, సముద్రం అలలను మరిచిన, సాయం చేయడం మరువనిది నిజమైన స్నేహితుడు.
 30. వేల కొద్ది మిత్రులను పొందడం కాదు, వేల సమస్యలను ఎదురుకొనే మిత్రుడిని పొందడం నిజమైన స్నేహం.
 31. కన్నీరు తుడిచే వాడె స్నేహితుడు కానీ కన్నీరు పెట్టించే వాడు కాదు.
 32. మనసు ఉంటె రా అనేది ప్రేమ, డబ్బు ఉంటె రా అనేది బంధం, ఏమి లేకున్నా పర్లేదు నేను ఉన్నాను రా అనేది స్నేహం.
 33. మీ ముఖం, డబ్బు చూసి స్నేహం చేయని వాడు నిజమైన స్నేహితుడు.
 34. ఎప్పుడు మొదలైన, ఎలా మొదలైన, పరిచయం మనసుని తాకితే అదే స్నేహం.
 35. ఓయ్! నేస్తమా నీపై కోపాలు తాపాలు మేఘలుగా వస్తుంటయి పోతుఉంటాయి, కానీ నీపైన ఉన్న అభిమానం మాత్రం ఆకాశముల ఎప్పటికి అలానే ఉంటుంది.
 36. దీపం విలువ చీకట్లో, రూపాయి విలువ అవసరములో, స్నేహితుడి విలువ ఒంటరితనములోనే తెలుస్తుంది.
 37. స్నేహం అనేది అవసరం ఉన్నపుడు ఒక విధముగా, అవసరం తిరాక ఒక విధంగా ఉండేది కాదు, జీవితాంతం కష్ట సుఖ లలో తోడు ఉండేది నిజమైన స్నేహం.
 38. ఎదుటి వారిలో కోప్పాన్ని మరియు లోప్పాన్ని భరించే వారె నిజమైన స్నేహితులు.
 39. ఒక హృదయములో ఒకరు జీవించడం ప్రేమకు సాద్యం అయితే, ఒకే హృదయములో జీవించడం స్నేహం కు సాద్యం.
 40. ఆశకు శ్వాస నీ స్నేహం, నా ఉహకు ఊపిరి నీ స్నేహం, మన తనువుకు ప్రాణం ఈ స్నేహం,నా నడకకు గమ్యం నీ స్నేహం.
 41. ఓదార్పు చేసే స్నేహం కన్నా,  సహాయం చేసే స్నేహితులు మిన్న.
 42. కావాలన్న తిరిగి రానిది గతం, వద్దు అనుకొన్న వచ్చేది మరణం, ఎంత ఉన్న చాలునది ధనం ఖర్చు పెట్టిన కొనలేనిది స్నేహం.
 43. చెడ్డవారితో స్నేహం ఎప్పటికైనా ముప్పు తెస్తుంది.
 44. నువ్వు నలుగురిలో ఉన్న నిన్ను నలుగురిలో లేకుండా చేస్తుంది ప్రేమ, నీ లో నువ్వు లేకున్నా మేము నలుగురు నీకు ఉన్నాం అని చెప్పేది స్నేహం.
 45. అమ్మ మధురమైన జ్ఞాపకం, నాన్న మరిచి పోలేని జ్ఞాపకం, స్నేహితుడు జీవితాంతం గుర్తుండే జ్ఞాపకం.
 46. మిగతా ప్రపంచం బయటకు వెళ్ళినపుడు నడుస్తున వ్యక్తీ నిజమైన స్నేహితుడు.
 47. స్నేహితులు కావాలని కోరుకోవడం శీగ్ర పని, కానీ స్నేహం నెమ్మదిగా పండిన పండు.
 48. ఒకరి స్నేహితులు మానవ జాతి యెక్క భాగం, దానితో మానవుడు కావచు.
 49. నా శత్రువులను నేను స్నేహితుడిగా చేసినపుడు నేను వాటిని నాశనం చేయ లేదా?
 50. దాని స్తవారానికి స్నేహం లేని ప్రేమ, అంత ఇసుక మీద నిర్మించిన భవనము లాంటిందే.
 51. మీ నిశబ్దన్ని కోరిన, లేదా మీ ఎదుగుల హక్కును తిరస్కరించే వ్యక్తి మీ స్నేహితుడు కాదు.
 52. పేద ధనిక చూడనిది, కుల మత భేదం లేనిది, అన్నిటికి కన్నా గొప్పది స్నేహం ఒక్కటే.
 53. మదిలోని మంచి తనానికి మరణం లేదు, ఎదురు చూసే హృదయానికి ఓటమి లేదు, అనుక్షణం తప్పించే స్నేహానికి అవధులు లేవు.
 54. మనిషి కన్నా మనసు మిన్న, ఆవేశం కన్నా ఆలోచన మిన్న.కానీ అన్నిటికి కన్నా ఆలోచన ఉండే స్నేహం మిన్న.
 55. నేస్తమా అని పలకరించే గుణం నీకు ఉంటె, నీ నేస్తానికి చిరకాలం తోడు నేను ఉంటా.
 56. నువ్వు అర్థం కావట్లేదు అంటే, వాళ్ళకు నీవు అవసరం లేదు అని అర్థం, నీ మాటలు అర్థం కావడం లేదు అంటే, నిన్ను పరిగణలోకి తీసుకోలేదని అర్థం.
 57. మంచి స్నేహితుడు తన మిత్రుడులోని ఉత్తమమైన లక్షణాలను గుర్తిస్తాడు.
 58. రూపాయల కన్నా రూపం గొప్పది, వేల కన్నా వినయం గొప్పది, లక్షల కన్నా లక్షణం గొప్పది, కోట్ల కన్నా కొనలేని స్నేహం గొప్పది నేస్తమా!
 59. నీ స్నేహం అద్దం లాంటింది, ఒకటి ఉన్న నిన్నే కోరుతుంది, వెయ్యి ముక్కలు అయిన ప్రతి ముక్క కూడా నిన్నే కోరుతుంది.
 60. కొంత మంది మన హృదయములో మాత్రమే ఉంటారు. జీవితములో కాదు.
 61. స్నేహం నిత్యనూతనం నిత్య పరిమళం, ఎలాంటి అమరికలు లేకుండా సంతోషాన్ని, విషాదాన్ని పంచుకోనేదే స్నేహం.
 62. మిత్రమా ఆనందం గా ఉన్నపుడు పిలిస్తే వెళ్ళాలి, మిత్రుడు కష్టాల్లో ఉన్నపుడు పిలవకుండా వెళ్ళాలి.
 63. స్నేహం విలువ తెలియని వాళ్ళతో  స్నేహం చేసే కన్నా, స్నేహం విలువ తెలిసిన వాళ్ళతో చేసే స్నేహం మిన్న.
 64. నిజాయితి మరియు నమ్మకం లేని స్నేహం ఎక్కువ కాలం నిలవదు.
 65. నిన్ను నమ్మిన మిత్రునికి నీవు ద్రోహం చేస్తున్నావు అంటే, నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకొన్నట్లే.
 66. స్నేహం కోసం ప్రాణం ఇవ్వడం కష్టమేమి కాదు, అంతంటి త్యాగము చేసిన స్నేహితున్ని పొందటమే కష్టం.
 67. మదిలోని మంచితనానికి మరణం లేదు. ఎదురు చూసే హృదయానికి ఓటమి లేదు. అనుక్షణం తపించే స్నేహానికి అవధులు లేవు.
 68. స్నేహానికి కులం లేదు.. స్నేహానికి మతం లేదు.. స్నేహానికి హోదా లేదు… బంధుత్వం కంటే గొప్పది, వజ్రం కన్నా విలువైనది స్నేహం ఒక్కటే!
 69. ఒక్కోసారి ఓటమి కూడా మేలే చేస్తుంది. నిజమైన మిత్రులెవరో నీకు తెలిసేలా చేస్తుంది.
 70. ఇచ్చింది మరచిపోవడం.. పుచ్చుకున్నది జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడమే నిజమైన స్నేహం.
 71. నీ కథలన్నీ తెలిసినోడు… మంచి స్నేహితుడు. ప్రతి కథలో నీతోపాటే ఉండేవాడు.. నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్!
 72. relationship కంటే ఫ్రెండ్షిప్ చాల బెస్ట్ ఎందుకంటే రెండు మనసులు కలిపెది ఫ్రెండ్స్.
 73. కష్టాల్లో తోడూ ఉండే వాడె ఫ్రెండ్ కష్టాలు తెప్పించే వాడు కాదు.
 74. నీకు, నాకు మద్య దూరం ఎంత ఉన్న నిన్ను నన్ను మన స్నేహం కలుపుతూనే ఉంది.
 75. అవకాశాల కోసం వేచి చూచేది కాదు స్నేహం అంటే, అవసరాలు వదిలి వెళ్ళేది కాదు స్నేహం అంటే.
 76. ప్రాణానికి ప్రాణమై ఉంది ప్రాణం తీసే ప్రేమ కన్నా.. మన కోసం ప్రాణం ఇచ్చే స్నేహమే మిన్న, నేను నీ ప్రాణ స్నేహితుడు కాకపోవచ్చు, కానీ నా ప్రాణం ఉన్నంత వరుకు ఒక మంచి నేస్తమే ఉంటాను.
 77. నా దృష్టిలో స్నేహం ఒక చిన్న విషయమే కావచ్చు, ఇది ఎంత పెద్ద విషయమైన చిన్న విషయముగా మార్చే సాధనము స్నేహం.
 78. గెలుపికి ముఖ్యం స్ఫూర్తి, జీవితానికి ముఖ్యం స్నేహం.
 79. నువ్వు లేకపోతే నేను నేను లేను అనేది ప్రేమ,అయితే నువ్వు ఉండాలి నీతో పాటే నేను  ఉండాలి.
 80. సూర్యుడు ఉదయించడం మరచి, సముద్రం అలలను మరచిన, సాయం చేయటం మరువనిది నిజమైన స్నేహం.
 81. ఒంటరిగా ఉన్న అక్షరాలతో ఏ అర్థం ఉండదు, అవే అక్షరాలు జత కడితే, అర్థవంతమైన పదాలు, వాఖ్యలుగా మారిపోతాయి, మచి వారితో స్నేహం వల్ల మన జీవితము అర్థవంతముగా మారిపోతుంది.
 82. నాలోని బలహీనతలను కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నిచకు మిత్రమా, వాటిలో నువ్వు కూడా ఉన్నావు మరి,
 83. స్నేహం నెరవేరాలంటే, దేవుడు కూడా తాను స్నేహితుడు లేదా సోదరుడు అని అనుకోవాలి.
 84. నిజమైన స్నేహితులు కలిసి ఉన్నప్పుడు జీవితం అందంగా మారుతుంది.
 85. మీకు స్నేహితులు ఉంటే, లక్షలాది మందితో పోరాడటానికి మీకు బలం ఉంది.
 86. మీ విజయం మధ్యలో నిజమైన స్నేహితుడు ఎప్పుడూ రాడు, కానీ మీరు విజయవంతం కావడానికి అతను కూడా వెళ్లిపోతాడు.
 87.  మీరు గాయపడితే సానుభూతి తెలిపేవారు చాలామంది ఉంటారు. కానీ, ఒక్క ఫ్రెండ్ మాత్రమే.. ఆ గాయాన్ని మరిచిపోయేలా చేస్తాడు!!
 88. వెలుతురు ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా నడవడం కంటే.. స్నేహితుడితో చీకట్లో నడవటం ఉత్తమం.
 89. అమ్మ మధురమైన జ్ఞాపకం, నాన్న మరిచి పోలేని జ్ఞాపకం, స్నేహితుడు జీవితాంతం గుర్హుంది పోయే జ్ఞాపకం.
 90. మదిలోని మంచితనానికి మరణం లేదు. ఎదురు చూసే హృదయానికి ఓటమి లేదు. అనుక్షణం తపించే స్నేహానికి అవధులు లేవు.
 91. ఒక్కోసారి ఓటమి కూడా మేలే చేస్తుంది. నిజమైన మిత్రులెవరో నీకు తెలిసేలా చేస్తుంది.
 92. నీ కథలన్నీ తెలిసినోడు… మంచి స్నేహితుడు. ప్రతి కథలో నీతోపాటే ఉండేవాడు.. నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్!
 93. ‘‘మిత్రమా.. నీ బాధలన్నీ తీరుస్తానని నేను హామీ ఇవ్వలేను. కానీ, ఆ బాధల్లోనూ నేను నీకు నిరంతరం తోడుగా ఉంటానని మాత్రం హామీ ఇవ్వగలను’’
 94. సృష్టిలో అతి మధురమైనది, జీవితములో మనిషి మరువ లేనిది స్నేహం.
 95. గెలుపుకు ముఖ్యం స్ఫూర్తి, జీవితానికి ముఖ్యం లౌఖ్యం, కానీ నాకు ముఖ్యం స్నేహం.
 96. స్నేహితులు అంటే మనస్పర్థలు రావు అని అర్థం కాదు, మనస్పర్థలు స్నేహాని అదికమించేవి కాదని అర్థం.
 97. తిరిగి రాణి కాలం వద్దన్న వచ్చేది మరణము, నిను చేరాలని అంటుంది నా హృదయం.
 98. స్నేహమనే చెట్టుకు నమ్మకమనే నీరు,ఉన్నంత కాలం చెట్టు పక్కా గానే ఉంటుంది, స్నేహానికి అతి ముఖ్యం నమ్మకం.
 99. తాను కష్టాల సముద్రములో మునుగుతున్న తన వారిని సుఖాల తీరానికి చేర్చే వాడె స్నేహితుడు.
 100. నిజమైన స్నేహితులు చక్కని ఆరోగ్యం వంటి వారు, ఆరోగ్యం కోల్పోతే కానీ దాని విలువ మనకు తెలియదు.
 101. స్నేహమేర జీవితం…ఎంత కొట్టుకున్నా!తిట్టుకున్నా!తిరిగి ఏకమై పయనాన్ని సాగించే బంధమే స్నేహ బంధం.
 102. ఎప్పుడు మొదలైనా,ఎలా మొదలైనా,మొదలైనా !పరిచయం మనసుని తాకితే అదే స్నేహం.
 103. నీకు,నాకు మధ్య దూరం ఎంత ఉన్నా, నిన్ను,నన్ను మన స్నేహమనే దారం కలుపుతూనే ఉంటుంది.
 104. నువ్వు లేకపోతే…నేను లేను అనేది ప్రేమ, నువ్వుండాలి..నీతోపాటు నేనుండాలి అనేది స్నేహం.
 105. సముద్రపు  అలలు తమ కదలికను మరిచినా నేను నిన్ను నీ స్నేహాన్ని ఎప్పటికి మరవను.
 106. తాను ఓడిపోయినా సరే… తన నేస్తం గెలవాలని కోరుకునే స్వచ్ఛమైన స్నేహం నాది…హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే మిత్రమా
 107. నా నవ్వుని రెట్టింపు చేసేందుకు, బాధని పంచుకునేందుకు దేవుడు నా కోసం పుట్టించిన స్నేహితుడివి నువ్వు…హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే మిత్రమా.
 108. నా కష్టసమయాల్లో నువ్వెప్పుడూ నా పక్కనున్నావ్, నీలాంటి నిజమైన స్నేహితుడిని నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రతి రోజు దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూనే ఉన్నానుహ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే
 109. వెలుగుజిలుగులలో ఒంటరిగా నడిచే కన్నా… చీకటిలో స్నేహితుడితో కలిసి నడవడం ఎంతో ఉత్తమం
 110. నీకు తెలియని నిన్ను, నీకు పరిచయం చేసేందుకే ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అవుతారు.