బైబిల్ సూక్తులు తెలుగులో మీ అందరి కోసం

0
bible QUOTES IN TELUGU

 100 బైబిల్ సూక్తులు తెలుగులో మీ అందరి కోసం

నీ దేవుడైన యెహోవ, నీ కార్యముల అన్నింటిలోను నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిట్లో నిన్ను ఆశిర్వదిన్చును.

 1. తన యందు భయ భక్తులు గల వారికీ అయన కోరికలు నేరవేర్చును. వారి మెర్ర ఆలకించి వారిని రక్షించును.
 2. నీ సరిహదులలో సమాధానం కలగజేయు వాడు ఆయనే.
 3. తన ఐశ్వర్యము క్రీస్తు యేసు నందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరం తీర్చును.
 4. దేవుడు గద్దించు మనుష్యుడు ధన్యుడు. కాబట్టి సర్వ శక్తిడగు దేవుని శిక్షను తగ్గిమ్పుము.
 5. నీవు నడుచు మార్గముల అంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవ నీకు తోడు ఉందును.
 6. మీరు నాతట్టు తిరిగిన యెడల నేను మీతట్టు తిరుగుదును.
 7. ప్రభువు నాకు సహాయుడు నేను భయపడును, నరమాత్రుడు నాకేమీ చేయగలదు.
 8. మీ భారము యెహోవ మీద మోపుము అయన నిన్ను ఆదుకొనును.
 9. నీవు చేయు ప్రయత్నములు అన్నింటిలోను నీకు దీవెన కలుగునట్లు యెహోవ అజ్నపించును.
 10. నీ పనుల భారం యెహోవ మీద ఉంచును, అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు, సఫలమగును.
 11. దిగులు పడుకుము నేను నిన్ను బలపరుతును, మీకు సహాయము చేచు వేడును నేనే.
 12. సహోదరులు ఐక్యత కల్గి నివసించుట, ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము.
 13. నీకు నిరోధముగా రూపింప బడిన ఏ ఆయుధమును వర్డిలదు.
 14. ప్రార్థన చేయని క్రైస్తవుడు శక్తి లేని క్రైస్తవుడు.
 15. యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి మనలను పవిత్రులను చేయును.
 16. నీ మాటలలో, ప్రవర్తనలో, ప్రేమలో ను విశ్వాసంలో, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు ఆదర్శముగా ఉందును.
 17. నేను భయపదడినప్పుడల్లా నేను నిన్ను నమ్ముతాను.
 18. నీవు నా తండ్రివి నా దేవుడవు, నా రక్షణ దుర్గము.
 19. నేనైతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఒలిమి చెట్టు వాలే ఉన్నాను.దేవుని కృప యందు నమ్మకం కలిగి ఉన్నాను.
 20. అత్యంత బలహీన విశ్వాసిని మేకాళ్ళపై చూసినపుడు, సాతనుడు వణికి పోతాడు, పరుగెత్తి పారిపోతాడు.
 21. నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడి ఇంచును.
 22. అతడు నీ రాకపోకలంటిని   ఇప్పుడు  ఎప్పుడు కాపాడును.
 23. యెహోవ మహోన్నతుడైనాను అతడు దీనులను లక్షపెట్టును.
 24. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగు అయి ఉన్నది.
 25. సత్య స్వరూపి అయ్యిన ఆత్మ వచ్చినపుడు మిమ్ములను సర్వ సత్యములోకి నడిపించును.
 26. ప్రార్థన తో తీసుకొనే మంచి ప్రయత్నం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్స్తుంది.
 27. నా పూర్ణ హృదయముతో యెహోవాను స్తుతించేదను, యెహోవ నీ మంచి కార్యములంటిలో నేను సహకరించేదను.
 28. ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచిన్చుకోనేను,  యెహోవ వాని నడతను స్తిరపరుచును.
 29. ప్రతి విషయములోను ప్రార్థనలు విజ్ఞాపములు చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి.
 30. యెహోవ ప్రతి వాని ముఖము మీది బాష్ప బిందువులను తుడిచి వేయును.
 31. అపవాది యెక్క క్రియలను లయపరుచుటకే  దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్ష మాయెను.
 32. నిన్ను నమ్మిన యెడల దేవుని మహిమ చుచేదవు.
 33. ఎవరి గర్వము వానిని తగించును, వినయమనస్కుడు ఘనత పొందెను.
 34. నా అంతరముల నందు విచారములు హెచ్చ గాని గొప్ప ఆదరణ ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ చేయును.
 35. యెహోవ నా పక్షమున కార్యము సఫలము చేయుము.
 36. మీ పూర్ణ హృదయంతో ప్రభువుపై నమ్మకం ఉంచండి. మరియు మీ స్వంత నిర్ణయాలతో ఆధారపడకండి.
 37. నీతి మార్గము నందు జీవము కలదు, దాని త్రోవలో మరణమే లేదు.
 38. నీ సరిహదులలో, సమాధానము  కలగా జేయు వాడు ఆయనే.
 39. భయపడకుము నేను మీకు సహాయము చేసెదను.
 40. నేను రక్షకుడు నేను మీ కొరకు పుట్టి యున్నాను.
 41. నీతి మంతుల తల మీదకి ఆశిర్వదములు వచ్చును.
 42. దేవా నీ కృప ఎంతో అమూల్య మైనది. నరులు నీ రెక్కల నీడలు అశ్రయిస్తునారు.
 43. బాధలో నుండి అయన నిన్ను తప్పించును.
 44. ఒకడు తన కను పాపను కాపాడుకోనునట్లు నన్ను కాపాడును.
 45. యదార్థ వంతుల నీతి వంతుని విమోచించున్.
 46. యేసు నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును, నా ద్వారానే  తప్ప ఎవడను, తండ్రి వద్దకు రాడు.
 47.   మీ తండ్రి వలే మీరు కనికరం కలవారై ఉండుము.
 48. నా కుమారుడా! నీ తండ్రి ఉపదేశము ఆలకింపుము, నీ తల్లి చెప్పు భోదకు త్రోసివేయకుము.
 49. ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణ ఇక నేను ఎవ్వరికి భయపడనక్కేర లేదు, ప్రభువే నాకు కోట,  నేను  ఎవ్వరికి వేరువనక్కర లేదు.
 50. నేను దప్పి గల వాని మీద నీళ్ళను, ఎండిన జలము మీద, ప్రవాహ జలమును కుమ్మరించేదను.
 51. నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును, యెహోవ యెక్క తిర్మనమే స్తిరము.
 52. మరణము వరుకు నమ్మకముగా ఉందును. నేను నీకు జీవ కిరీటము ఇచ్చెదను.
 53. నీవు నడుచ వలసిన త్రోవలో నడిపించెదను.
 54. యోహోవ్ నా పక్షమున నేను భయపడెను.
 55. చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన పని ఏదైనా, నీ శక్తి లోపము లేకుండా చేయుము.
 56. మన మార్గములను పరిశోదించుకొని తెలుసుకొని మనము యెహోవ తట్టు తిరుగుదుము.
 57. యదార్థ వంతుల నీతి వారిని విమోచించున్.
 58. మీ తండ్రి వలే మీరు  కనికరము కలిగి ఉండుము.
 59. నీతి మంతుల కొరుకు వెల్గును, యదార్థహ్రుడుయుల కొరకు ఆనందం విత్తబడి ఉన్నది.
 60. యదార్థ వంతుల నీతి వారిని విమోచించును.
 61. నీవు జలములో బడి దాటునప్పుడు నేను మీకు తోడై  ఉండేదను.
 62. దేవుడు మన పక్షం ఉండగా విరోధి ఎవరు?
 63. నీవు నడుచు మర్గములన్నిట్లో దేవుడైన యెహోవ నీకు తోడు ఉండెను.
 64. దీనుడు మొరపెట్టగ యెహోవా అలకించెను శ్రమలన్నిటి  నుండి అతనిని కాపాడెను.
 65. ఆయనే నా ఆశ్రయ దుర్గము, నా రక్షణదారము, నా ఎతైన కోట ఆయనే, నేను కదిలింపపడెను.
 66. నేను నిన్ను భాద పరచితినే, నేను నిన్ను ఇంక భాదపెట్టను.
 67. మనష్యుడు ఏమి విత్హునో ఆ పంటనే కోయును.
 68. ఆత్మను రక్షించుకోవడానికి, విశ్వాసగలవారమై యున్నాము.
 69. లోబడననొల్లని ప్రజల వైపు దినమంతయు, నా చేతులు చపుచు ఉన్నాను.
 70. మీ విశ్వాసము మనషుల జ్ఞానమును అర్థము చేసుకొని, దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసుకొని యుండవలెను.
 71. ప్రభువా నా నోరు మీ  స్తుతిని ప్రచుర పరిచినట్లు, నా పెదవులను తెరువుము.
 72. దయాగుణం, సత్యం పరస్పరం కలిసే ఉంటాయి, అలాగే  ధర్మం మరియు శాంతి పెనవేసుకొని ఉంటాయి.
 73. దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిరర్థకము కానేరదు.
 74. ఆకాశమును మరియు భూమిని, సముద్రమును దాని లోని సర్వమును సృజించిన వాడె అయన, ఎన్నడును మాట తప్పని వాడు.
 75. మీకు అపాయము ఏమియు రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారము సమిపించగలదు.
 76. జనులార ఎల్లప్పుడూ అయన మీద నమ్మకం ఉంచండి, అయన సంనిదిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి.
 77. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము గలదు.
 78. నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొరపెట్టుము, నీళ్ళు కుమ్మరించునట్లు, ప్రభువు సన్నిదిని, నీ హృదయమును కుమ్మరించును.
 79. నీవు అనుదినం తప్పక సేవించుచు ఉన్న నీ దేవుడే నిన్ను రక్షింపుము.
 80. నేను కోపపడి నిన్ను కొట్టితిని గాని , కటాక్షించి నీ మీద జాలి పడుచు ఉన్నాను.
 81. నీవు ఉన్న స్టితి ఏదైనా నిన్ను నెమ్మది పరిచి, ముందుకు నడిపించే అందైమ వాక్యాలు.
 82. ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను, గనుక మనం ప్రేమించుచు ఉన్నాము.
 83. నీ హృదయమును కలవరపడినియకుడి, వెరవనియకుడి.
 84. అయన మనుష్యులకు అసాధ్యమైనవి, దేవునికి సాద్యము అని చెప్పెను.
 85. ప్రేమను వృద్దిచేయు కోరేవాడు, తప్పితములు దాచి పెట్టును.
 86. భయపడకుడి వారిని చూచి దిగులు పడకుడి, నీతో కూడా వచ్చు వాడు దేవుడైన యెహోవ.
 87. నీ ధర్మశాస్త్రమునందు విచిత్రమైన సంగతులను చుచునట్లు, నా కన్నులు తెరువును.
 88. యెహోవ దయాళ్లుడు అతని కృప నిరంతరము ఉండుము.
 89. నీవు అనుదినము తప్పక సేవించుచు ఉన్న నీ దేవుడే నిన్ను రక్షింపుము.
 90. సంతోషము గల మనసు ఆరోగ్య కారణము.
 91. గుంటను త్రవ్వు వాడె దానిలో పడును, రాతిని పొర్లించు వాణి మీదకే అది వచ్చును.
 92. ఎల్లపుడు ప్రభువు నందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదు ఆనందించుడు.
 93. పరలోకపు తలము చెవులు నికి ఇచ్చెదను. నీ దేవుడే యెహోవ కనికరము గల దేవుడు, కనుక నిన్ను చెయ్యి విడువదు.
 94. మీరు శోధనలో ప్రవేశించక ఉండునట్లు, మెలుకువగా ఉంది ప్రార్థన చేయండి.
 95. నీ దేవుడైన యెహోవ నిన్ను ప్రేమించెను గనుక, నీ నిమ్మితము ఆ శాపమును ఆశిర్వదాముగా చేసెను.
 96. శ్రమ యందు ఓపిక గల వారై, ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి ఉండండి.
 97. నా శ్రమ నీకే తెలిసి ఉన్నది, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము.
 98. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు.
 99. నిన్నటి పాపం వలన కలిగిన అవమానాలను మరచి రేపటి నిత్య జీవమనే బహుమనంకై  పరుగెత్తే.
 100. నీవు నడుచు మార్గములో నీ ప్రభువు యేసు నీకు తోడు గా ఉండెను.
 101. నేను నీకు తోడైయున్నాను గనుక భయపడకుము.
 102. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము,సమాధానము వేదకి దానిని వెంటాడుము
 103. ఆత్మలో కపటము లేనివారు ధన్యులు.
 104. ఆయన కిష్టమైన కార్యము నేనేల్లప్పుడును చేయుదును.
 105. మీ పాపాలను కడిగి మిమల్ని శుద్దిపరిచేదను
 106.  ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము, ఇక నేను ఎవరికిని భయపడనక్కరలేదు. ప్రభువే నాకు కోట, ఇక నేను ఎవరికిని వెరవనక్కరలేదు.
 107.  మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక ఇతరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను
 108. దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్యకుము. వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము
 109.  యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును.
 110. నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను