విష్ణువు పేరు గల యొక్క అబ్బాయిలు పేర్లు !

0

ఇప్పుడు ఉన్న వారు అందరు చాల మందే దేవుని పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది, అయ్యితే విష్ణువు కి సంభందించిన పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది అందు వలన వారి కోసం ఈ పేర్లు. విష్ణువు భక్తులు అయ్యినవారు కూడా వారికి సంభందించిన వారి బందులకి విష్ణువు అనే పేరు గల అర్థం వచ్చే పేర్లు పెట్టుకోవడం పెట్టడం జరుగుతుంది.

S. NOపేర్లు అర్థం 
1.ఆదినాధ్ విష్ణువు
2.ఆజితేష్విష్ణువు
3.ఆశ్రిత్విష్ణువు పేరు గల రాజు
4.అచ్చుతాన్విష్ణువు
5.అచ్యుత్విష్ణువు
6.అక్షాజ్వజ్రం యొక్క విష్ణువు
7.అశ్వత్శక్తివంతుడు
8.చక్రేష్విష్ణువు
9.చతుర్భుజ్విష్ణువు
10.చిరంజీవ్విష్ణువు
11.ఇషాంత్విష్ణువు యొక్క అవతారం
12.హరివిష్ణువు యొక్క మరొక పేరు
13.హరిహర్విష్ణువు
14హరినరయన్విష్ణువు
15.హ్రిషికేశ్విష్ణువు
16.జగనాథ్విష్ణువు యొక్క అవతారం
17.జిష్ణువిజయవంతం కలవాడు
18.కమలకంట్విష్ణువు
19.లక్ష్మిధర్విష్ణువు
20.లక్ష్మినథ్విష్ణువు యొక్క సగభాగం
21.లోహితక్ష్విష్ణువు  యొక్క ఎర్రటి కల్లు
22.ముకుంద్విష్ణువు
23.నామిష్విష్ణువు
24.నారాయణ్విష్ణువు యొక్క మరొక పేరు
25.నికేష్విష్ణువు యొక్క కొత్త పేరు
26.నిమిష్విష్ణువు
27.నితిన్విష్ణువు యొక్క కుడి భాగంలో ఉన్న చక్రం
28.పద్మేష్విష్ణువు చేతిలో ఉన్న పువ్వు
29.ప్రణవ్విష్ణువు
30.ప్రాంశుపెద్ద గా ఉండే వారు
31.శ్రీధర్విష్ణువు
32.శ్రిశ్విష్ణువు
33.శ్రింష్విష్ణువు లో ఉండే ఒక భాగం
34.ఉద్జిట్విష్ణువు
35.ఉత్పలక్ష్విష్ణువు
36.వైష్ణవవిష్ణువు
37.వామన్విష్ణువు

 

ఇవి  కూడా చదవండి