యెహోవ సూక్తులు తెలుగులో

0
Jesus quotes in Telegu

 Jesus quotes in Telegu | యెహోవ  సూక్తులు తెలుగులో

Jesus quotes in Telegu : నజరేయుడైన యేసు, క్రీస్తు, అభిషిక్తుడు లేదా ఇజ్రాయెల్ యొక్క మెస్సీయ అని కూడా పిలుస్తారు  అతను ఇమ్మాన్యుయేల్ (గ్రీకు నుండి ఇమ్మాన్యుయేల్), అంటే “దేవుడు మనతో ఉన్నాడు.” అతను దేవుని కుమారుడు, మనుష్య కుమారుడు మరియు ప్రపంచ రక్షకుడు.

తనను తాను గొప్పగా హెచ్చించుకొనే ప్రతి ఒక్కరూ తగ్గించబడతారు. తనను తాను తగ్గించుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నతంగా ఉంటారు.

 1. దయగలవారు ధన్యులు, ఎందుకంటే వారికి దయ చూపబడుతుంది.
  yesu prabhu quotes telugu
 2. ఆరోగ్యవంతుడికి కాదు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి వైద్యుడు అవసరం. నేను నీతిమంతులను పిలవడానికి రాలేదు, పాపులను పశ్చాత్తాపానికి పిలిచాను.
  yesu prabhu quotes telugu
 3. మీరు ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను; నేను మిమ్మును ప్రేమించి నట్టే మీరును ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెను.
  yesu prabhu quotes telugu
 4. ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని, తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుట వానికేమి ప్రయోజనము?
  yesu prabhu quotes telugu
 5. మనిషి రొట్టె ద్వారా మాత్రమే జీవిస్తాడు కాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట ద్వారా జీవిస్తాడు.
  yesu prabhu quotes telugu
 6. పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి.
  yesu prabhu quotes telugu
 7. మీరు పరిపూర్ణంగా ఉండాలనుకుంటే, వెళ్లి, మీ ఆస్తులను అమ్మి పేదలకు ఇవ్వండి, మీకు స్వర్గంలో సంపద ఉంటుంది.
  yesu prabhu quotes telugu
 8. నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు; వారు తృప్తిపరచబడుదురు.
  yesu prabhu quotes telugu
 9. హృదయశుద్ధి గలవారు ధన్యులు; వారు దేవున్ని చూచెదరు.
  yesu prabhu quotes telugu
 10. నీతినిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు; పరలోక రాజ్యము వారిది.
  yesu prabhu quotes telugu
 11. ధర్మము చేయునప్పుడు, నీ ధర్మము రహస్యముగానుండు నిమిత్తము నీ కుడిచెయ్యి చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియకయుండవలెను.
  yesu prabhu quotations in telugu
 12. ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను.
  yesu prabhu quotations in telugu
 13. యెహోవా దీనులను లేవనెత్తువాడు భక్తిహీనులను ఆయన నేలకు కూల్చును.
  yesu prabhu quotations in telugu
 14. యెహోవా ఆలోచనలు సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును.
  yesu prabhu quotations in telugu
 15. యెహోవా దృష్టి నీతిమంతులమీద నున్నది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గియున్నవి.
  yesu prabhu quotations in telugu
 16. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదువు.
  yesu prabhu quotations in telugu
 17. దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడిన వారిని విడిపించి. వారిని వర్దిల్లుకుడా ఘాతకులు నిర్జలదేశమందు నివసించుదురు.
  yesu prabhu quotations in telugu
 18. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును.
  yesu prabhu quotations in telugu
 19. నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితమును ననుభవించెదవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును.
  yesu prabhu quotations in telugu
 20.  ప్రియమైన పిల్లలారా, మనం మాటలతో లేదా నాలుకతో ప్రేమించకుండా క్రియలతో మరియు సత్యంతో ప్రేమిద్దాం.
  yesu prabhu quotations in telugu
 21. గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములుకు కట్టు కట్టువాడు.
  jesus quotes in telugu
 22. నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే. మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే.
  jesus quotes in telugu
 23. నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అన్నిటిలోనుండి యెహోవా వానిని విడిపించును.
  jesus quotes in telugu
 24. పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూర పరచియున్నాడు.
  jesus quotes in telugu
 25. యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు నీ కుడిప్రక్కను యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును.
  jesus quotes in telugu
 26. అప్రమత్తంగా మరియు తెలివిగా ఉండండి. మీ శత్రువైన దెయ్యం గర్జించే సింహంలాఎవరినైనా మ్రింగివేయాలని వెతుకుతూ తిరుగుతుంది.

 27. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలయందు నడుచువారందరు ధన్యులు.
  jesus quotes in telugu
 28. పిల్లలను వారు వెళ్ళవలసిన మార్గంలో నడిపించండి. మరియు వారు పెద్దవారైనప్పుడు కూడా ఆ మార్గం నుండి తిరగరు.
  jesus quotes in telugu
 29. తనయందు భయభక్తులుగలవారియందు తన కృపకొరకు కనిపెట్టువారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయున్నాడు.
  jisus quotes telugu
 30. నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే.
  jisus quotes telugu
 31. యెహోవా తన ప్రజలందు ప్రీతిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో అలంకరించును.
  jesus images
 32.  లోకమంతటిని సంపాదించుకొని నీ ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుటవలన నీకేమి ప్రయోజనము?
  jesus image
 33. దయగలవారు ధన్యులు, వారు దయ చూపబడతారు.
  jesus image
 34.  శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని పిల్లలు అని పిలువబడతారు.
  jesus image
 35. అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను, మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మరియు మిమ్మల్ని హింసించే వారి కోసం ప్రార్థించండి.
  jesus image
 36. మీ నిధి ఎక్కడ ఉందో, అక్కడ మీ హృదయం కూడా ఉంటుంది.
  jesus image
 37. అందరూ పాపం చేసారు మరియు దేవుని మహిమను పొందలేక పోయారు.
  jesus image
 38. ప్రేమలో ఒకరికొకరు అంకితభావంతో ఉండండి. మీ పైన ఒకరినొకరు గౌరవించండి.
  jesus image
 39. మీ కన్నీళ్లను గుర్తుచేసుకుంటూ, నేను నిన్ను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను, తద్వారా నేను ఆనందంతో నిండి ఉంటాను.
  jesus image
 40. మనం ప్రపంచంలోకి ఏమీ తీసుకురాలేము  మరియు దాని నుండి మనం ఏమీ తీసుకోపోలేము.
  jesus image
 41. ప్రేమ సహనం, ప్రేమ దయ. మంచి గుణాలు కల వ్యక్తులు యెహోవా ముందు దయగల వారుగా ఉంటారు.
  Powerful Jesus quotes
 42. యెహోవా గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరవజేయువాడు యెహోవా క్రుంగినవారిని లేవనెత్తువాడు యెహోవా నీతిమంతులను ప్రేమించువాడు.
  Powerful Jesus quotes
 43. నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము ననుభవించెదవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును.
  Powerful Jesus quotes
 44. గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.
  Powerful Jesus quotes
 45. నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును.
  Powerful Jesus quotes
 46. న్యాయమును అనుసరించువారు ఎల్లవేళల నీతిని అనుసరించి నడుచుకొనువారు ధన్యులు.
  Powerful Jesus quotes
 47. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని మనలో ఒక్కరే అన్నట్లే ప్రేమిస్తాడు.
  Powerful Jesus quotes
 48. కానీ మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మన కోసం మరణించాడు కాబట్టి దేవుడు మన పట్ల తనకున్న ప్రేమను చూపిస్తాడు.

 49. దేవుని ఉద్దేశ్యంలో అల్పమైన వారు ఎవరు లేరు.
  Powerful Jesus quotes
 50. ఇంతకంటే గొప్ప ప్రేమ మరొకటి లేదు: ఒకరి స్నేహితుల కోసం ఒకరి జీవితాన్ని అర్పించడం.
  Powerful Jesus quotes
 51. క్రీస్తు యొక్క ఒక్క స్పర్శ జీవితకాల పోరాటం విలువైనది.
  Powerful Jesus quotes
 52. రక్షకుని చివరి మాటలు అతని మానవ అవసరాలకు సంబంధించిన మాటలు;
  అతను ఇతరులను రక్షించడానికి సిలువపై వేలాడదీశాడు, ఇది నిజంగా గొప్ప నిబద్ధత ప్రయాణం.యోసు కవితలు
 53. దేవునికి మనపట్ల ఉన్న ప్రేమ ప్రతి సూర్యోదయం ద్వారా ప్రకటించబడుతుంది.
  యోసు కవితలు
 54. దేవుడు మనుష్యులకు మంచిగా తోడు ఉన్నాడు.  అతను తన ఏకైక కుమారుని రక్షించడానికి వారి ఆత్మలను ఇచ్చాడు.
  యోసు కవితలు
 55. దేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేమ మరియు కరుణను ఒకరి పట్ల ఉంచినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి జీవితంలో మార్పు తెచ్చే అవకాశాన్ని ఆయన మీకు అందిస్తున్నాడు.
  యోసు కవితలు
 56. జీవితం చాలా చిన్నది, ప్రపంచం చాలా పెద్దది, మరియు భగవంతుని ప్రేమను పొందటం మరియు జీవించడం గొప్ప అనుభూతి.
  యోసు కవితలు
 57. మీరు దేవుడిని ప్రేమ అని పిలవవచ్చు, మీరు దేవుణ్ణి మంచితనం అని పిలవవచ్చు. కానీ దేవునికి ఉత్తమమైన పేరు కరుణ.
  యోసు కవితలు
 58. దేవుడు మీ చిత్రాన్ని తన మనస్సులో ఉంచుకుంటాడు.
  యోసు కవితలు
 59. దేవుని ప్రేమ సముద్రం లాంటిది. మీరు దాని ప్రారంభాన్ని చూడగలరు , కానీ దాని ముగింపుని చూడలేరు .
  యోసు కవితలు
 60. దేవుడు మనలను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు, అందుకే మన కోరికలను తీర్చలేడు.
  యోసు కవితలు
 61. అతను మొదట మనలను ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం ప్రేమిస్తున్నాము.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 62. నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 63. ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 64. నీవు నడుచు మార్గంలో నీ దేవుడు యేసుప్రభు నీకు తోడైయుండును.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 65. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము. మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 66. నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 67. మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక ఇతరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 68. నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాలపరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండి  దయచేసి నాకు కీడురాకుండా దానిలో నుంచి నన్ను తప్పించుము.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 69. ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము, ఇక నేను ఎవరికిని భయపడనక్కరలేదు.
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 70. దేవుని ప్రేమ మన పొరుగువారిని కరుణతో ప్రేమించేలా ప్రేరేపిస్తుంది!
  Telugu Bible Quotes For Whatsapp
 71. ఆయన మీ పట్ల శ్రద్ధ చూపుతున్నందున మీ చింతలన్నిటినీ ఆయనపై వేయండి.
  Jesus quotes on love
 72. యెహోవా నా వెలుగు మరియు నా రక్షణ; నేను ఎవరికి భయపడాలి?
  Jesus quotes on love
 73. ప్రేమలో భయం లేదు. కానీ పరిపూర్ణ ప్రేమ భయాన్ని తొలగిస్తుంది, ఎందుకంటే భయం శిక్షతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. భయపడేవాడు ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు కాదు.
  Jesus quotes on love
 74. పూర్తిగా వినయంగా మరియు మృదువుగా ఉండండి; ప్రేమలో ఒకరితో ఒకరు సహనం వహించండి. శాంతి బంధం ద్వారా ఆత్మ యొక్క ఐక్యతను ఉంచడానికి ప్రతి ప్రయత్నం చేయండి.
  Jesus quotes on love
 75. ప్రియమైన మిత్రులారా, మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుందాం, ఎందుకంటే ప్రేమ దేవుని నుండి వస్తుంది. ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని నుండి జన్మించారు.
  Jesus quotes on love
 76. దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.
  Jesus quotes on love
 77. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.
  Jesus quotes on love
 78. జీవితం అంటే మిమ్మల్ని మీరు కనుగొనడం కాదు.ఇతరులను ప్రేమించడం.
  Jesus quotes on love
 79. ఆల్కహాల్ మనిషికి అత్యంత శత్రువు కావచ్చు, కానీ బైబిల్ నీ శత్రువుని ప్రేమించు అంటుంది.
  Jesus quotes on love
 80. ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి.
  Jesus quotes on love
 81. మీ మందిరములో మేలు చేత మేము  తృప్తి పొందెదము.
  Jesus quotes on love
 82. మీరు పొందిన దేవుని క్రుపను మేము వ్యర్థము చేసుకోలేము.
  Jesus quotes on love
 83. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయము వృధా చేయక దేవుని యందు నమ్మకము ఉంచండి.
  Jesus quotes on love
 84. యేసు యందు నమ్మకం గలవారు సురక్షితముగా ఉందురు.
  Jesus quotes on love
 85. ఆత్మ దైర్యం గల  వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది.
  Jesus quotes on love
 86. నాకు తలంపు పుట్టుక మునిపే నీవు నా మనస్సుని  గ్రహించుచున్నావు.
 87. అయన అవివేకలుకు వివేకము, అజ్ఞానులకు జ్ఞానంమును అందించెను.
  Jesus quotes on love
 88. మీరు పొందిన దేవుని క్రుపను వ్యర్థం చేసుకోనువద్దు.
  Jesus quotes on love
 89. నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృప్తిపొందెదము.
  jisus quotes
 90. మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకొనవద్దు.
  jisus quotes
 91. నేను నీకు తోడైయున్నాను గనుక భయపడకుము.
  jisus quotes
 92. నా కాలగతులు నీ వశములో నున్నవి.నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షింపుము.
  jisus quotes
 93. దినములు చెడ్డవి గనుక,మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగం చేసుకోండి.
  jisus quotes
 94. నేను నిన్ను మరవను చూడుము నా అరచేతులమీదనే నిన్ను చెక్కి యున్నాను.
  jisus quotes
 95. నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియు నా కక్కర లేదు.
  jisus quotes
 96. నీ దేవుడైనా యెహోవ నీ కార్యములన్నిటిలోను నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలోనునిన్ను ఆశీర్వదించును.
  jisus quotes
 97. భయపడకు నీకు నేను సహాయము చేసెదను.
  jisus quotes
 98. మనిషులను నమ్ముకోనుట కంటే యేహువాను ఆశ్రయించుట  మేలు.
  jisus quotes
 99. కష్టాల మీద ద్రుష్టి ఉంచి ప్రార్ధించకూడదు కానీ దేవుని మీదే ద్రుష్టి ఉంచి ప్రార్థించాలి.
  jisus quotes
 100. ప్రార్దన పైకి వెళ్ళును,కృప క్రిందికి వచ్చును.
  jisus quotes

ఇవే కాక ఇంకా చదవండి