E అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు !

0
baby girls names e latter

E అక్షరం తో మొదలైయే అమ్మాయిల నేమ్స్ మరియు వాటి అర్థాలు 

E letter names for girls in Telegu  :ఇపుడు ఉన్న వారిలో చాల మంది “E” అక్షరoతో స్టార్ట్ అయ్యే పేర్లు కోసం వెతుకు ఉంటారు, వారందరి కోసం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకొందం. మొదటిగా అమ్మాయి లకు పేర్లు పెట్టాలి అంటే చాల చోట్ల వెతుకు ఉంటారు, అయ్యితే మీరు శ్రమపడవలసిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం E అక్షరం తో వచ్చే పేర్లు తెలుసుకొందం. మీకు నచ్చిన పేర్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ పిల్లలకి పెట్టండి.

Baby girls names starting with “e” in Telegu | baby girls names with e sound 

S.noఅమ్మాయి ల పేర్లు అర్థం 
1ఈమెన్రక్షకుడు, సంపన్నుడు
2ఈవాన్ప్రేమ, అందం
3ఈషిసంతోషం
4ఈధాపవిత్రమైనది
5ఈవనిభూమి, సజీవంగా
6ఈశానాకోరిక, కోరిక, శోధన
7ఈశానిదుర్గాదేవి
8ఈలాభూమి
9ఈలవరాసియవ్వనవంతుడు
10ఈషిసంతోషం
11ఈక్షహేతుబద్ధమైనది
12ఈశ్వరిమంచి అమ్మాయి
13ఈశానినా వ్యక్తిగత ఇష్టమైన వాటిలో మరొకటి
14ఈశ్వరిపార్వతి దేవి; సర్వోన్నత దేవత
15ఈషితలక్ష్మీదేవి
16ఈప్షితలక్ష్మీదేవి
17ఈశానికాపార్వతి దేవి
18ఈషాపార్వతి దేవి
19ఈశానవిపార్వతి దేవి
20ఈహాప్రేరేపించేవాడు
21ఈనాఅజేయుడు
22ఈఫాసంపద; శ్రేయస్సు
23ఈరాదేవుని బహుమతి
24ఈవఆశ్రయమిచ్చువాడు
25ఈడెన్దేవుని తోట
26ఈధపవిత్రమైనది
27ఈనాక్షిడో-ఐడ్ అమ్మాయి
28ఈశ్విమంచి కీర్తి మరియు శ్రేయస్సు కలిగినది
29ఈతిమితఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేది
30ఈక్షితాగొప్ప నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మరియు వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి
31ఈక్షఈక
32ఈప్సాకోరిక
33ఈలచెల్విఈలంకి చెందిన యువతి
34ఈసాయినిఒక మాతృదేవత
35
ఈక్షా
హేతుబద్ధమైనది
36
ఈర్త
భూమి నుండి జన్మించాడు, ప్రపంచంలోని బిడ్డ
37
ఈషితా
చాలా కోరికలు ఉన్న వ్యక్తి.
38
ఈస్త
తూర్పువైపు పేరు (సంస్కృతం)
39
ఈశ్వరి
పార్వతీ దేవి పేరు
40
ఈస్మాతర
తెలియదు
41
ఈభాని
దీని అర్థం పొగమంచు లేదా మంచు బిందువులు.
42
ఈచ్చుమతి
ప్రవహించే నీరు;నది;స్వయంగా
43
ఈచమతి
తాజా నీటి ప్రవాహం
44
ఈధా
మిక్కిలి జాగరూకత కలిగిన పవిత్రుడు
45
ఈదిత
పురోగమించింది, పెరిగింది
46
ఈనా
అద్దం
47
ఈనాక్షి
డోన్ కన్ను గల స్త్రీ.
48
ఈషా
భారతీయ దేవత పార్వతి; స్వచ్ఛత
49
ఈశాని
శివుని భార్య; భారతీయ దేవత పార్వతి పేరు
50
ఈషిక
ఒక శక్తివంతమైన బాణం
51
ఈష్ట
ప్రియమైన; లక్ష్మీదేవి పేరు
52
ఈశ్వి
దేవుడు
53
ఇహని
పాట
54
ఏహిమాయ
అంతటి మేదవి
55ఈవ్జీవించు
56ఈశానాకోరిక, కోరిక, శోధన
57ఈస్టన్ఎవరెట్
58ఈడీ సంపద మరియు అదృష్టం
59ఈషా 
 స్త్రీ
60ఈషితాకోరుకునేవాడు
61ఈశ్వరిదేవత
62ఈశ్వరిపార్వతీ దేవి
63ఈశ్వరిశివుని భార్య
64ఈనాజయించలేనిది, అద్దం
65ఈధాపవిత్రమైనది
66ఈతికోరిక
67ఈశాన్యతూర్పు
68ఈలకిలిఈలం నుండి పారాకీట్, బ్యూటిఫుల్
69ఈలంపిరైయంగ్ క్రెసెంట్
70ఈర్షితాసరస్వతీ దేవి
71ఈలాకుమారిఈలం యువకుడు
72ఈషాపార్వతి దేవి, స్వచ్ఛత
73ఈషికసాధించేవాడు
74ఈశానిశివుని భార్య
75
ఈక్షా
హేతుబద్ధమైనది
76
ఈషితా
చాలా కోరికలు ఉన్న వ్యక్తి.
77
ఈశ్వరి
పార్వతీ దేవి పేరు
78
ఈస్మాతర
తెలియదు
79
ఈచమతి
తాజా నీటి ప్రవాహం
80
ఈధా
మిక్కిలి జాగరూకత కలిగిన పవిత్రుడు
81
ఈనా
అద్దం
82
ఈనాక్షి
డోన్ కన్ను గల స్త్రీ.
83
ఈషా
భారతీయ దేవత పార్వతి; స్వచ్ఛత
84
ఈశాని
శివుని భార్య; భారతీయ దేవత పార్వతి పేరు
85
ఈషిక
ఒక శక్తివంతమైన బాణం
86
ఈష్ట
ప్రియమైన; లక్ష్మీదేవి పేరు
87
ఈశ్వి
దేవుడు
88ఈషాదేవుడు సాల్వేషన్; కోరిక కోరిక
89ఈసాకోరిక
90ఈరేశ్యానితిమంతుడు
91ఈసనికకోరోకను నెరవేర్చువాడు
92ఈషనిపార్వతి దేవి
93ఈనాక్షిఅందమైన కళ్ళు
94ఈరిషప్రసంగం
95ఈక్షికకన్ను
96ఈక్తఐక్యము
97ఈకరిషిమొదటి రిషి
98ఈకవాలిముత్యాల తీగ
99ఈష్టప్రియమైన
100ఈరావతిమెరుపు, రవి నది

 

ఇవి కూడా చదవండి