తెలుగు అబ్బాయి పేర్లు హ తో మొదలు అయ్యే పేరు వాటి అర్థాలు

0
baby boy names

“H” letter baby boy names | అబ్బాయిలు పేర్లు వాటి అర్థాలు

Baby boys names in Telegu : ముందుగా పిల్లల లకు పేర్లు పెట్టడం అంటే చాల ఆలోచిస్తాం. అందులోను అబ్బాయిల పేర్లు గురించి  అ తర్వాత ఏ లెటర్ తో అ వర్డ్ వస్తుంది అని తెలుసుకొని అలోచించి పేరు పెట్టడానికి చాల శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది.

మీకు అంత శ్రమ లేకుండా క్రింద కొన్ని చిన్న పిల్లల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది.

S.NO.పేర్లువాటి అర్థాలు
1.హ్రుతేష్ప్రీతికరమైన
2.హృషిథ్సంతోషాన్ని తెచ్చేవాడు
3.హుమేష్వాహన దేవుడు
4.హిమీర్ప్రశాంతమైన చలి
5.హేత్విక్శివుడు
6.హేతన్స్ఉదయించే సూర్యుడు
7.హేనిత్పులి
8.హీమ్స్బంగారం
9.హర్మేష్దేవతలు
10.హరికిషన్విష్ణువు పేరు
11.హర్షనందఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా
12.హిరణ్య గర్భసర్వశక్తిమంతుడైన సృష్టికర్త
13.హర్గున్దైవిక యోగ్యత కలిగినవాడు
14.హ్రుశికెష్అన్ని ఇంద్రియాలకు ప్రభువు
15.హేతైశిన్మంచిని కోరుకునే వాడు
16.హమీర్సంపన్న రాజు
17.హమేష్ఎప్పటికి
18.హంరీష్పేరు గల, సహాయ కారి
19.హనిష్శివుడు
20.హన్శిత్ఆనందం
21.హనుప్సూర్య కాంతి
22.హన్వేష్చాలా మృదువైన మనసు
23.హరఖ్ఆనందం
24.హర్శివుడు
25.హరన్ శివుడు , హర అంటే నాశనం చేసేవాడు అంటే హరణ చేసేవాడు .
26.హార్దిక్ఆప్యాయత; హృదయపూర్వక; హృదయపూర్వకమైన
27.హరద్వారదేవునికి ప్రవేశ ద్వారం
28.హరి గోపాల్శ్రీకృష్ణుడు , గోవుల కాపరి
29.హరిహర్విష్ణువు మరియు శివుడు కలిసి
30.హరిహరన్విష్ణువు మరియు శివుడు కలిసి
31.హనుముఖ్ఉల్లాసంగా నిండిపోయింది
32.హర్షత్సంతోషం
33.హర్మాన్లార్డ్స్ హార్ట్
34.హోమంఅబ్లేషన్
35.హరేష్శ్రీకృష్ణుడు, శివుడు
36.హకేష్శబ్దానికి ప్రభువు
37.హరిరాజ్సింహాల రాజు, ధైర్యవంతుడు
38.హింద్భారతదేశం
39.హిందోళఒక రాగం
40.హిరాల్సంపన్నుడు
41.హిరణ్యఒక విలువైన మెటల్
42.హిరణ్యకుడుమహర్షి పేరు
43.హిరెన్వజ్రాల ప్రభువు
44.హిటెన్గుండె
45.హృదయ్గుండె
46.హృషిఆనందం
46.హవిష్శివుడు
47.హేమాద్రిబంగారు పర్వతం
48.హేమంత్సంవత్సరం యొక్క అందమైన సీజన్
49.హేమప్రకాష్గోల్డెన్ లైట్
50.హేమయుసుదీర్ఘ జీవితం ఉన్నవాడు
51 .హెమెన్ది కింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్
52.హేమిష్భూమికి ప్రభువు
53.హేతల్ఉల్లాసంగా
53.హిమ్మత్ధైర్యం
54.హిమ్నిష్శివుడు
55.హింద్భారతదేశం
56.హిందోళఒక రాగం
57.హమీద్ప్రేమించే వాడు, స్నేహితుడు
58.హరిత్నాగలి వాడు, సాగు చేయు వాడు
59.హబత్లక్ష్యం మరియు ముగింపు
60.హబీబ్ప్రియమైన
61.హఫీద్తెలివైన వాడు
62.హఫీజ్ ఖురాన్ కంఠస్థం చేసినవాడు
63.హైదర్సింహం
64.హజిద్నిద్రించేవాడు
65.హితేష్మంచితనానికి ప్రభువు; వెంకటేశ్వర స్వామి
66.హిమశ్నుచంద్రుడు
67.హేమంత్ సాయిహేమేంద్ర
68.హిరేష్రత్నాల రాజు, వజ్రాల్ ప్రభువు
69.హృతిక్హృదయ ప్రభువు
70.హవిస్నెయ్యి లాంటి వాడు
71.హిమజయవిజయం పొందువాడు
72.హినిష్శివుడు
73.హిమశ్నుమంచు బాగం, చంద్రుడు
74.హరేఈశ్వర్శివ భక్తుడు
75.హరిదాస్శివుని సేవకుడు
76.హర్షిత్సంతోసముగా
77.హేమనాథ్గాయకుడూ, ప్రభువు
78.హనమంతుశ్రీరాముని సేవకుడు
79.హిమాచల్హిమాలయాలు
80.హృదయేశ్గుండె యొక్క బాగం
81.హరి వర్ధన్విష్ణువు
82.హేమ చంద్రబంగారు చంద్రుడు
83.హేమంత్ కుమార్రుతువుల్లో ఒకటి
84.హేమాంగ్బంగారు శరీరము కల వాడు
85.హేమ రాజుబంగారు శరీరము కల రాజు
86హినీష్శివుడు
87.హేమాద్రిహిమాలయ
88.హిమ ఘనసూర్యుడు
89.హిమజేష్శివుడు; హిమజ భర్త; పార్వతీ దేవి
90.హిమద్ద్యుతిచంద్రుడు
91.హిమకరమంచు చేతితో
92.హిమవాన్చలి, మంచు
93.హిమాత్బలమైన, దైర్య వంతుడు
94.హిమ వనహిమాలయ రాజు
95.హకేష్శబ్దానికి ప్రభువు
96.హంసల్దేవుడు దయగలవాడు, హంస లాంటివాడు
97.హన్సిన్విశ్వాత్మ
98.హన్వేష్చాలా మృదువైన మనసు
99.హరిఓంవిష్ణువు
100.హర్షత్సంతోషం

 

ఇవే కాక ఇంకా చదవండి