ప్రేమికుల కోసం ప్రేమ కవితలు…

0
love quotes in telugu

ప్రేమికుల కోసం ప్రేమ కథలు | Love Quotes In Telugu 

Love Quotes In Telugu : ఈ చిన్న చిన్న ప్రేమ కవితలు  ప్రేమ పక్షుల కోసం, ప్రేమ అనేది ఒక మధురమైన అనుభూతి, ప్రేమ అంటే ప్రేమికులే కాదు ఇతర బంధాల మధ్య ఉండేది కూడా ప్రేమ.   

 1. ప్రేమించటం అంటే ప్రేమను( Love Quotes In Telugu)ఇవ్వడం కానీ ఆశించడం కాదు.
 2. నిన్ను హార్ట్ చేస్తే క్షమించు కానీ మాట్లాడటం మాతరం మనేయాకు.
 3. వారు తమ ప్రేమ చూపించడానికి ప్రేమను ఇస్తాపడురు.
 4. నా హృదయనే కోవెలను ప్రేమ అనే తలంతో తెరిచి చూస్తే అందులో కోలుతుంది నీ రూపం.
 5. కోపం ఉంటె చెప్పాలి కానీ చుపించాకుడదు ఇష్టం ఉంటె చూపించాలి కని చెప్పకూడదు.
 6. నువ్వు నా స్వర్గం నిన్ను కలవడం నా అదుస్తం శుబోధయం నా ప్రాణం.
 7. నువ్వు లేని ఈ క్షణముఒక యుగంల ఉంది.యుగం అంత ఎదురుచూస్త నెతో గడిపే ఆ క్షణం కోసం.
 8. నాకు ప్రేమించడం వచోరదో తెలియదు కానీ.. నటించడం మాత్రం రాదు.
 9. ప్రేమికులకు ప్రపంచంతో పని లేదు ఎందుకు అంటే ప్రేమ వాళ్ళ ప్రేపంచం కాబటి.
 10. అనుక్షణం నే ఆరాధనే నా ఆలాపన.
 11. నీ మోనం ఒక అనురాగం నీ ప్రేమ ఒక అనుబంధం నీ ప్రేమ కోసం అనుక్షణం నిరిక్షితను.
 12. నిన్ను చూడాలని తపించే కనులను ఎలా చెప్పను నువ్వునాలోనే ఉన్నవని.
 13. ఎవరికైనా జీవితకాలం అంటే జనన మరణాల మధ్య కలం నాకు మాత్రం నెతో గడిపిన కాలమే నా జీవిత కలం.
 14. మీరు ఏమి చేయని వెక్తి పక్కన కుర్చోనపుడు ప్రేమ అంటే మీరు ఖచితంగా సంతోషంగా ఉంటారు.
 15. నిన్ను చూడాలని తపించే కనులను ఎలా చెప్పను నువ్వు నాలోనే ఉన్నవని.
 16. ఈ క్షణం తెలుసుకొన్న ప్రేమంటే ఇవ్వడమే తిరిగి ఆశించడం సాధ్యమేనని.
 17. ప్రేమించడం నీ ఆయుధమైన్తే ప్రేమ నీ బానిస అవ్తుంది. ప్రేమను ప్రేమతో నే పొందాలి.
 18. నా కనుల ముందు ఎంతమంది ఉన్న, నా కనులు ఆశగా వెతికేది నీ ప్రేమ కోసమే ప్రియ.
 19. మరిచిపోవడానికి నువ్వు నా గతం కాదు గుర్తు.
 20. ప్రేమతో కూడిన ఒక కౌగిలింత వంద మాటలతో సమానం(Love Quotes In Telugu)
 21. బంధం ఏదైనా బాధ పంచుకొనేల ఉండాలి కానీ బాధ పెంచేలా ఉండకుడదు.
 22. పుట్టుక తెలిసి చావు తెలియనిది నిజమైన ప్రె౩మ ఒక్కటే.
 23. కలలు మరవాచు కలలు మరవాచు కానీ నేపైన నా మనసులో ఉన్న ప్రేత్యక స్థానం ఎప్పటికి మారదు.
 24. నిజమైన వెక్తి యొక్క ప్రేమ అన్నది మీ యొక్క కోపమును తిదిచివేస్తుంది.
 25. ఎలాంటి విషయాలను దాచకుండా అన్ని పంచుకోనేదే నిజమైన ప్రేమ.
 26. వలిచి నిన్ను ప్రేమిస్తే వదని వెలి వెసవుగా.
 27. నా జీవితానికి అధ్బుతమైన ఆరంభం నివే అందమైన ముగింపు నివే నువ్వు లేక నేను లేను నువ్వు లేని జీవితం ఉహించుకోలేను.
 28. నా జీవితం లో అనుకోని అదృష్టం ఏదైనా ఉందంటే అది నువ్వు నా జీవితం లోకి రావడమే.
 29. నేను ఎప్పుడుసంతోషంగా ఉంటాను కానీ నెతో ఉన్నపుడు మాత్రమే ఆనందంగా ఉంటాను.
 30. ఈ ప్రపంచంలో విలువైనది ఏది లేదు నీ నుండి నేను పొందే ప్రేమ తప్ప.
 31. ప్రేమ కూడిన ఒక కోగిలింత వంద మాటలతో సమానం.
 32. మనల్ని అర్థం చేసుకొనే మనిషి ఉంటె జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్న ప్రతి క్షణం అందంగానే ఉంటుంది.
 33. నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్లి సంతోషంగా ఉన్నవేమొ కానీ నేను లేను.
 34. నీలో ప్రతి విషయాని ఇష్టపడుతున్న ఒక్క నువ్వునా సొంతం కావుఅన్న విషయం తప్ప.
 35. ఎవరికైనా జీవితకాలం అంటే జనన మరణాల మధ్య కలం నాకు మాత్రం నీతో గడిపిన కలం.
 36. నికేమో నాతో మాట్లాడే టైం లేదు నాకేమో నెతో తప్ప వేరే వాళ్ళతోనే మాట్లాడే ఇంట్రెస్ట్ లేదు.
 37. నీ అందమైన ముఖం నేను మేలుకోనేతపుడు నా మొదటి  ఆలోచన.
 38. ఒకరిని ప్రేమించడం మీ ధైర్యంనికి కారణం అయ్యితే ప్రేమించటం మీ బలానికి కారణం అవ్తుంది.
 39. మనసులో నిపుకొన్న వల్లే మన నుండి దురం అయ్యితే అ బాధను భరించాల కష్టం.
 40. నేను నేకించిన భాహుమతి ప్రేమ నివు నా మనసుకు ఇచిన భాహుమతి తీరని ఆవేధనా.
 41. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం మనకి ఇష్టమైన దానిని వదిలివేయడం ప్రేమలో జరిగే వింత.
 42. అసలైన ప్రేమంటే ఏమిటో అది పరిచయం అయ్యే వరకు తెలుసుకోలేము.
 43. కలోకి వస్తావ్కలరా చూస్తావ్ లవరించే లోపే కల్లనిళ్ళు తెపిస్తావ్.
 44. ప్రేమించడం ఎంత కష్టమో ఆ ప్రేమని మరిచిపోవడం కూడా అంటే కష్టం.
 45. ప్రేమ అంటే నీ దుస్టిలో అందం, డబ్బు కానీ .. నా దుస్టిలో ప్రేమ అంటే నమ్మకం.
 46. నెడవై జనమంతా తోడుంట ఢాకా కరిగిపోయే కలవతవని అనుకోలేదు.
 47. నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంతమందయ్యిన దొరుకుతారు కానీ నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు దొరకడం నీ అదృష్టం.
 48. ప్రేమలేకపోతే(Love Quotes In Telugu) ఈ ప్రపంచం సభ్యత లేని ప్రజలతో నిండి పోతుంది.
 49. అదిగా ప్రేమించిన ప్రతి ఒక్కరికి చివరికి మిగిలేది అంతులేని శోకమేనేమే బహుశ.
 50. నిఇను బాధపెట్టి ఉంటె క్షమించు.
 51. మనసు తెలిపేటి బావలతో నా చెలియా అందాలను అణువణువు వర్ణించాలని నా ఆశ.
 52. నే మనసే నీ మాట వినక పోతే ఈ ప్రపంచంలో ఇక ఎవ్వరు నే మాట వినరు.
 53. మనసును మేల్లిపెట్టే లవ్ కొతెశాన్స్ తెలుగు లో…
 54. నీ సందేహం తీర్చడానికి ఎవ్వరులేనపుడు నీ అనుభవమే నీకు మార్గదర్శి.
 55. ప్రేమ అనేది అనుభవాల కవితం.
 56. ప్రేమంటే పేదలు పలికే పదాలు కాదు ప్రేమంటే పేదలు సైతం పలకలేని భావాలూ.
 57. బందిచేదే ప్రేమైన్తే జీవితమంతా నే ఖైదిగా ఉండిపోతా.
 58. నీతో గడిపిన క్షణాలను తలచుకొంటే నివు లేని క్షణాలను గడుపుతున్న.
 59. మనం ఎవరికీ అయ్యితే ఎక్కువ వేల్యూ ఇస్తామో వాళ్ళ దుస్తిలో మనం చాల చీప్ గా కనిపిస్తాము.
 60. ఒక్క సరైన నన్ను ప్రేమిన్చాలనిపించాలేద.
 61. ప్రేమంటే ఏమిటో నాకు నీ వల్లే తెలిసింది(Love Quotes In Telugu).
 62. ప్రేమించానని చెప్పడానికి ఒక్క నిమిషం చాలు కానీ దానిని నిరూపించడానికి ఒక జీవితం సరిపోదు.
 63. ప్రేమ అన్నది ఒక అబ్భుతం అది కేవలం మెదటి చూపులోనే ప్రేమలో పడి పోవచ్చు.
 64. గొంతు లో ఉన్న మాట అయ్యితే నోటితో చెప్పగలం. కానీ గుండెలో ఉన్న మాట కేవలం కలతోనేచేప్పగలం.
 65. నన్ను ఎలా విమర్షచావుప్రియతమ… నినేల మరిచిపోవలో నేర్పించావ..
 66. నిశబ్ధం రాజ్యం మేలుతోంది నాలో నువ్వులేనట్టు తెలిసినట్టుంది.
 67. వస్తువు పగిలితే శబ్దం వస్తుంది. మనసు పగిలితే నిశబ్ధం వస్తుంది.
 68. దుఖం అనేది శిక్ష కాదు, సంతోషం అనేది వరము కాదు రెండు ఫలితాలే.
 69. నీలోనే ప్రతి విషయం నేను ఇష్టపడుతున్న. ఒకా నువ్వు నా సొంతం కావు అన్న విషయం తప్ప.
 70. ప్రేమంటే ఓ రోజు గడిచిపోతే మరో రోజుకు మరి పోయేది కాదు.
 71. నువంటే నాకు ఇష్టమా, ప్రేమ లేక పిచ ఏమే తెలియదు.
 72. కొంత మంది మన గుర్తులో మాత్రమే ఉంటారు మన జీవితంలో కాదు.
 73. ఎవరు ఎం చేసిన దేహాన్నే శిక్షచాగలిగారు, మరి ని మౌనం కూడా గుండెను పిండుతుందేమో నేస్తమా.
 74. విమర్శ అనేది ఒక విధమైనది అందరు దాని నిర్వహించే లేరు.
 75. ఎదిపించని ప్రేమ అంటూ ఏది ఉండదు ఎదిపించకపోతే అది ప్రేమ అయ్యి ఉండదు.
 76. ఎవరినా నీ కంట్లో నీళ్ళు చూడలేరు అంటారు, కానీ నేను ఎవరి ముందుర ఏడవను.
 77. నీ పరిచయం అబధం నీ స్నేహం అబధం నీ ప్రేమ అభాధం .
 78. నా బాటలో ని గుర్తులు వేదన నా జివితని మంటల మార్చి విడవలేని తిమిరని నా గమ్యంగా మర్చేసవు చెలి.
 79. నువ్వు నాతో మాట్లాడకుండా ఉండగాలిగినపుడు నాకి ఆ క్షణమే చివరి నిమిషం.
 80. చితి వరకు చేరతున్ధనుకున్న చెలిమి చెంతనే ఉంటూ దురమైపోతే చింతే మిగిలి కనిరే కవ్యమవ్తుంది.
 81. ని గురించి ఆలోచిన్చాకుందు అనుకొనే నిమిషమే, ఆకలి నిమిషం.
 82.  బంధం ఏదైనా బాధ పంచుకొనేల ఉండాలి కానీ బాధ పెంచేలా ఉండకుడదు.
 83. కళ్ళతో కాదుగా నిన్ను చూసింది మనసుతో అందుకే మర్చిపోలేక పోతున్న.
 84. అలలు లేని సముద్రం అయ్యిన ఉంట్టుంది ఏమోగని నాకు నువ్వు గుర్త్రని క్షణం ఉండదు.
 85. ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు ఒకేలా ఉంట్టుంది కానీ మనుషుల నిజ ప్రవాతన అర్థమౌతుంది ప్త్రతి సరి కోతగా కనపడుతుతుంది.
 86. మీరు మీ బలహీనత గురించి బాధలో ఏకంతలో ఉన్నపుడు మాత్రమే నేర్చుకోగలరు.
 87. నువ్వు నాకు గుర్తుకు వస్తే ఎవరు ఉండరు నే గుర్తు తప్ప నువ్వు నా పాకన ఉంటె అసలు నేనే ఉండను నువ్వు తప్ప.
 88. కానీ గెలుస్తామో ఓడిపోతమో తెలియని ప్రేమ లో పడితే మాత్రం అంతే.
 89. కలలు కనే కన్నులకే తెలుసు కనేటి కలత.
 90. అందరితో అన్ని చెప్పుకోలెం పంచుకొనే ప్రతి బాధ వెనకాల బలమైన బంధం ఉంటె తప్ప.
 91. నువ్వు ఎప్పటికి రావని తెలుసు కానీ నేనే ఎప్పటికి ఇలా ఎదురు చూస్తూనే ఉంటా.
 92. నన్ను ఎలా విష్మ రించావు ప్రియ నినేల మరిచిపోవలో నేర్పించావ ప్రియతమ.
 93. ఆశల అడుగులు జరుతున్నాయి అఫర్థల బట పట్టినదుక అవహేళన చేసినదుక ప్రియ.
 94. మీ కోపమును అదుపులో పెట్టుకోండి లేకపోతే చితిస్తారు.
 95. నమించి మోసం చేయడం నే తప్పు కాదు మోసపోయంతక నిఇను నమ్మడమే నా తప్పు.
 96. ని ఎదురుగా కలని మరిచిపోయాను నువ్వు లేనపుడు నువ్వుని కూడా మరిచిపోయాను.
 97. నిన్న మనసంత ఉన్న నువ్వు నేడు నా అక్షరాలలో మాత్రమే మిగిలవు.
 98. ఇతరులు మే బాధను అర్థం చేస్కోరు మేరు మాట్లదేవరకు.
 99. ఎన్నోనో ఉసులు చెప్పావు ఎన్నోనో కాకలు కనాను అన్ని తెలిసి నన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం నాయమా ప్రియ.
 100. మెరుపులా మెరిసావు ప్రేమగా దగర అయ్యివ్ గుందేకోతను గుర్తు గా ఇచావు ప్రేమ నిధే గెలుపు నిధే ఓటమి మాత్రం నాదే బాధ కూడా నాకే ప్రియా….

ఇవి కూడా చదవండి :