స్వామి వివేకానంద చెప్పిన సూక్తులు మన తెలుగు వారి కోసం …

0
Vivekananda Quotes Telugu

స్వామి వివేకానంద( Swamy Vivekanandha ) : స్వామి వివేకానంద (జనవరి 12, 1863 – జూలై 4, 1902), (బెంగాలీలో ‘షామీ బిబేకానందో’) ప్రసిద్ధి గాంచిన హిందూ యోగి. ఇతని పూర్వ నామం నరేంద్ర నాథ్ దత్తా. Vivekananda Quotes Telugu కోసం మీరు చూస్తుంటే కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చారు.

రామకృష్ణ పరమహంస ప్రియ శిష్యుడు. వేదాంత, యోగ తత్త్వ శాస్త్రములలో సమాజముపై అత్యంత ప్రభావము కలిగించిన ఒక ప్రఖ్యాత ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు.

స్వామి వివేకానంద సూక్తులు | Vivekananda Quotes Telugu

 • మీతో మీరు ఒక్కసారి అయ్యిన మాట్లాడుకోండి .లేకపోతే ప్రపంచంలోనే ఒక తెలివైన వెక్తిని కలవడం మీరు కొలిపోతారు 
 • నీ వెనుక ఎం ఉంది ?నీ ముంది ఎం ఉంది అని నీకు అనవసం నీలో ఎం ఉంది అనేదే ముక్యం
 • పరయజలు పట్టించుకోకండి. అవి సర్వసాధారణం ,అవే జీవితానికి మెరుగులు దిదేవి. ఓటము లేని జీవితం ఉంట్టుంద..?
 • ఒక్క క్షణం సహనంకొండంత ప్రమాదాని దురం చేస్తే…ఒక్క క్షమా అసహనం మొత్తం జివితనే నాశనం చేస్తుంది .
 • కోపం తో మాట్లాడితే ,గుణని కోల్పోతావ్. అధికంగా మాట్లాడితే ,మనశాంతి కొవ్పోతారు.అర్థాని కొవ్పోతావ్.అహంకారంతోమాట్లాడితే,ప్రేమకోల్పోతావ్.అలోచించిమాట్లాడితే,ప్రేతేక్యతోజివిస్తావుమనవ శరీరం లో అనే దేవాలయంలో దేవదు ఉన్నాడని నేను గ్రహించాను .అందుకనే …ప్రతి వెక్తి ముందు భక్తి తో నిలబడుతను .వారిలో దేవదు ని చూస్తాను .అ క్షణం లో నేను బానిసత్వంనుండి విముక్తి పొందుతాను.
 • అపారమైన విశ్వాసంఅనంతమైన శక్తి ..ఇవేవిజయ సాధనకు మార్గాలు
 • ఫలితాని గురించి ఎంత శ్రద చూపిస్తావూ ఆ ప్పలితం పొందడానికి ఉపయోగించే పధతులు విషయం కూడా అంటే శ్రద నా పాటించాలి
 • మీరెలా ఆలోచిస్తే అలాగే తయరుఅవ్తారు .. బలహినులేఅవతారు.శక్తి ని స్మరిస్తే శక్తివంతులే
 • ఏ ఒక్క రోజు అయ్యిన నీకు సమస్యలు ఎదురుకలేదంటే నువ్ తప్పు మార్గంలో ప్రయనిస్తునావ్ అని అర్థం చేసుకో ….
 • నిన్నటి నుండి మదన పడకుండా,రేపటి గురించి ఆలోచించగలిగితే  వెక్తికి విజయ సోప్పనలు అందినట్లే .
 • ఉస్తహంతో శ్రమించిడంఅలసటను ఆనందగా అనుబవించడం … ఇవి సాధించే వారి ప్రాధమిక లక్షణాలు…
 • బయపడకు .ఎన్నిసల్లు పరాజయం పోధవ్ ఆలోచించకు .కలంతో పాటుముందుకు సాగిపో . నీ ఆత్మ శక్తి ని మరల కూడా గట్టుకో వెలుగు వచ్చే తీరుతుంది ..
 • సమస్యలోతే రాని… సవాళ్ళు ఎదురురైతే ఎదురురని …ఓటమి తలుపు తడితే తట్టని … నిలుధం .. పోరాడుదాం …గెలుధం..
 • హృదయానికి మెదడుకు మధ్యకు సంఘర్షణ తలేతే .. మీ హృదయనే అనుసరించండి .
 • సర్వశక్తి నేలోనే ఉంది నువ్ తలుచుకొంటే ఈ సమస్త లోకము నీ పదక్రంతమావ్ గలదు
 • లక్యం కోసం అలుపెరుగనిశ్రామితుతే నేడు కకపొఇన రేపిన విజయమ సాధ్యమవ్తుంది
 • నాయకుడుగా ఉన్నపుడు సేకుడైగా మారండి అనతమైన సహనాని పెమ్పొందిన్చేకోంది విజయం మీదే.
 • స్వయం కృషి పటుదల ధృడసంకల్పం ” ఈ మూడు ..మనల్నిఉన్నత వెక్తులుగా తిర్చిదిదుతుంది .
 • తనకు నచితే ముర్కుడు సైతం ఘనకార్యం సాధించగలడు .కానీ..వివేకి ప్రతి పనిని తను నాచే విధంగా మలుచుకొంటాడు.
 • స్థిరమైన గమ్యం ,ఖచితమైన మార్గం రాజీలేని ప్రయత్నం”’ ఈ మూడు ఉంటె విజయం ఖచితంగా మిది అవ్తుంది.

ఇవి కూడా చదవండి :-