అందరికీ హ్యపీ Independense Day 2022

భారతీయులందరూ ఆగస్టు 15 వ తేదీన స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా వేడుకలు జరుపుకుంటారు

76th Independence Day

స్వాతంత్ర దినోత్సవం మనకి 1947 ఆగస్ట్ 15 వ తేడినాడు వచ్చింది. మనకి స్వాతంత్ర రావడం కోసం ఏంతో మంది మహనీయులు తెల్లోలతో పోరాడారు

జై భారత్

ఎన్నో అందమైన ప్రదేశాలకు మన దేశం నిలయం

Happy Independence Day

2022

ఏ దేశము మేగిన ఎందుకుకాలిడిన... ఏ పీఠo మెక్కిన ఎవ్వరేమనినా.. పొగడరా మీ తల్లి భూమి భారతిని... నిలుపర నీజాతి నిండు గౌరవాన్ని.. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

Jai Bharath

జై జవాన్  జై కిసాన్ జై భారత్

వ్యవసాయం మన దేశానికి ప్రధాన వనరు అందుకే ఇప్పటికి జై కిసాన్ అంటారు పెద్దలు

మేరా భారత్  మహాన్

మేరా భారత్  మహాన్

ప్రపంచంలో మన ఆర్మీ 4 వ స్థానంలో ఉంది