” ఇ “,” ఈ ” ల తో మొదలయ్యే మగ పిల్లలు పేర్లు – వాటి అర్థాలు !

0
ఇ , ఈ తో మొదలయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు

E & EE Names For Boys 2022 : అబ్బాయి లకు చలం మందికి ఇ మరియు ఈ అక్షరాలతో మొదలయే పేర్లు తక్కువగా ఉంటారు. చాల మంది ఇ, ఈ అక్షరాతో పేర్ల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు, కాబట్టి వారి కోసం ఇప్పుడు మనం తెలుసు కొందాం.

‘ ఇ ‘ ,’ ఈ ‘ అక్షరాతో మొదలయే అబ్బాయిల పేర్లు ( E Names For Boys & EE Names For Boys )

S.NO పేర్లు అర్థాలు 
1ఇంద్రఇంద్రుడు
2ఇందువధాన్చంద్నివిం ముఖం
3ఇందివార్నిలం, కలువ , విష్ణువ్
4ఇందుభూషన్శివుడు
5ఇందుమన్అగ్ని
6ఇంద్ర వారన్ఇంద్రుని రుప్పం
7ఇంద్రనిల్నిలమని
8ఇంద్ర కంటచద్రుని వాలే
9ఇంద్ర సేన్ఇంద్రసేనుని ప్రముఖ పేరు
10ఇంద్ర భూషన్చంద్రుడు
11ఇందుమిత్రచంద్ర మిత్రుడు
12ఇక్షుఇస్క్వక రాజు పేరు
13ఇందుచంద్రు
14ఇష్దేవుడు
15ఇంద్రద్త్ఇంద్రుని కానుక
16ఇందిరేష్ఇంద్రుడు
17ఇంద్రనాథ్చంద్రుడు
18చంద్ర ఖంత్చంద్రుని వాలే కాంతి కలవాడు
19ఇందుధర్ఆకాశం
20ఇందుమోవ్లిచంద్రుని కిరణం
21ఇంద్ర వర్మఇంద్రుని కవచము, రాజుపేరు
22ఇంద్రకుమార్ఇంద్రుని కుమారుడు
23ఇంద్ర సేన్బలిచాక్రవర్తికి మరో పేరు
24ఇంద్ర జిత్ఇంద్రుని జయించిన వాడు
25ఇతిహస్చరిత్ర
26ఇందు లాల్చంద్రుడు
27ఇంద్ర రూప్ఇంద్రుని  లాంటి రుప్పం
28ఇంద్రి రేప్ఇంద్రుడు
29ఇంద్ర తేజఇంద్రుని వంటి తేజస్సు
30ఇంద్ర శేకర్ఇంద్రుని పుత్రుడు
31ఇనకు లేశ్వర్శ్రీ రాముడు
32ఇందు వర్మచంద్రుని పేరు
33ఇంద్రధ్రముడుమహారాజు
34ఇంద్రసేనుడురాతకుడు
35ఇంద్ర వర్మమాళవ మహారాజు
36ఇష్వకుడుమనువు పెద్ద కుమారుడు
37ఈశ్వర ప్రసాద్శివుని యొక్క ప్రసాదం
38ఈశ్వర్శివుడు
39ఈసధ్ప్రముఖ
40ఈశ్వర్ రావ్భగవంతుని నామముతో
41ఈశ్వర్ వర్మభగవంతుని పేరుతో
42ఈశ్వర్ వదాన్ఈశ్వరుని
43ఈశ్రెశ్వర్దేవదేవుడు
44ఈశ్వర్/ఐశ్వర్ఈస్వరుడు, ఐశ్వరుడు
45ఈశ్వర్నథ్పరమేశ్రుడు
46ఈశ్వారా దత్ఈశ్వర ధతమైన
47ఈశ్వరెనధర్శివుడు
48ఈశ్వయ్యపరమశివుడు

 

ఇవి కూడా చదవండి :-

  1. అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయి ల పేర్లు !
  2. అబ్బాయిల యొక్క ముద్దు పేర్లు !
  3. H అక్షరంతో మొదలయే అమ్మాయిల పేర్లు !