పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు !

0
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు

గోత్రం అంటే ఏమిటి ? | Gothram In Telugu

గోత్రం చరిత్ర ప్రకారం చాలా పురాతనమైనది. మనం దేవాలయంలోకి వెళ్ళినపుడు లేదా పూజలు జరిగే ప్రదేశాలకి హాజరు అయినపుడు గోత్రం తప్పని సరిగా అడుగుతారు. గోత్రం అడిగిన తర్వాతే పూజలు చేస్తారు. ఒక్కో కులం వారికి ఒక్కో గోత్రం ఉంటుంది. వారి గోత్రం బట్టే వారి పిల్లలకి కూడా వివాహం చేస్తారు.

హిందువులు అయితే  ఒక్కటే గోత్రం ఉంటె వారు వివాహం చేయరు, ఎందుకు అనగా ఒక్కటే గోత్రం ఉంటె వారు అన్నదమ్ములు వరుసు అవ్వడం వల్ల పెళ్లి చెయ్యరు. అదే ఒక్కటే కులంలోనే వేరు వేరు గోత్రం ఉంటె వివాహం చేస్తారు. గోత్రం వేరుగా ఉన్న కూడా వారికి మామ వరుసగా వస్తేనే వారు వివాహం చేస్తారు. లేకుంటే వివాహం చేయ్యరు.

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు :- పద్మా శాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రాలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి  ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోరకంగా ఉంటుంది. అన్ని చోట్ల ఒకేరకంగా ఉండవు. ఇప్పుడు పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు తెలుసుకుందాం.

పద్మశాలీ గోత్రములు | Padmashali Gothram List In Telugu

పౌరుషభిక్షు రోనక  ఆత్రి దక్ష ఋషి 
దక్షపశునక రఘు పపరశర వేదమాత
వాలఖిల్యకౌండిల్య తుష్ట గౌతమ ధనుంజయ 
వశిష్టసత్య కర్మ ఆశ్రమ ప్రాంచివ తృష్ణ
వృక్షతక్ష భార్గవ ఊర్జేశ్వరబ్రహ్మా 
బృహతిప్రవృక్ష సుభిక్ష స్వయంభూజటిల
దారుకబుబుక్ష చొక్రిలా నారదమను
వణకపూరు అంగరిస కమండల స్ర్తాంశ
విశ్వపులస్త్య భరద్వాజ ఆత్త్రేయ సుకీర్తి 
కశ్యపసాధు ప్రష్టబుశ్యాశృంగవాచ్విక్
కుత్శ గార్గేయ కౌశిక దిగ్వాస మనస్వి 
మౌయ కపిల వైధృత పురశన అగస్త్య 
సవన సంసిత సపిల్వకవనసంజ్ఞాక ధేనుక 
వైశిన త్రిహ్హు సుతీక్ష్ణసూర్యసింధు పుత్త 
జమదగ్ని నిర్చిత చంద్ర పౌష్నలవ్యాస 
మాండవ్య సబుక్ష శుక, మను భారత పుణ్యవ
యదు పృథ్వి శౌనక ఊర్ధ్వాస ఘరిలా 
కాశిల పౌండ్రక మరిచాఉపేంద్ర విదు 
త్రిశంక ఉధయపావన నియంత వనజల మధు 
దుర్వాసకౌశిక సూత్ర అబంరీష్ శాండిల్య 

 

పద్మా శాలి ఇంటి పేరు, గోత్రం | Padmashali Surnames and Gothram

ఇంటి పేరు గోత్రం 
అంకంకౌండిల్య ఋషి
అంకారపుచొక్రీల ఋషి
అంజురివైధృత ఋషి
అంతిగనిసుతిక్ష సూర్య ఋషి
అందేసుభిక్ష ఋషి
అంబటిమరిచా ఋషి
అక్క పెల్లిపౌరుష ఋషి
అనంతదక్ష ఋషి
అక్కలపౌరుష ఋషి
అక్కలదేవిపృథ్వి ఋషి
అట్టిపాములగృహ ఋషి
ఆడిగొప్పులభిక్షు ఋషి
అడిగోవుల భిక్షు ఋషి
అడిసవాలఖిల్య ఋషి
 అడెట్లకశ్యప ఋషి
అడెపల్లిచ్యవన ఋషి
అడ్డగట్లవిదు ఋషి
అనంతం దక్ష ఋషి
అనుమల్లతుష్ట ఋషి
అనుమాళవనసంజ్ఞక ఋషి
అనుముల  భిక్షు ఋషి
 ఆన్నందిగ్వాస ఋషి
అన్నందాసుబ్రహ్మ ఋషి
ఆన్సదాసు బ్రహ్మ ఋషి
అప్పంకౌండిల్య ఋషి
ఆమంచిధనుంజయ ఋషి
అమిదాలపౌరుష
అమృతదక్ష ఋషి
అయందిధనుంజయ ఋషి
ఆయలేనిసుతిక్ష సూర్య ఋషి
అరిగేతృస్ట ఋషి
అరిశనపల్లిచ్యవన ఋషి
అరు అంబరీష ఋషి
అరుకాలపౌరుష ఋషి
అరుకొండయదు ఋషి
అలంపూడివాచ్విన్ ఋషి
అలశెట్టివృక్ష ఋషి
అలువాల పౌరుష ఋషి
అల్లికౌండిల్య ఋషి
అవదూతదక్ష ఋషి
అవారుమౌయాఋషి
అవురేనుచ్యవన ఋషి
అసాలపౌరుష ఋషి
ఆనందదక్ష ఋషి
ఆముదాలపౌరుష ఋషి
ఆయంచిదనుంజయ ఋషి
ఆకుబత్తివేదమత ఋషి
ఆకురాతివిశ్వ ఋషి
ఆకెనకపిల ఋషి
ఆడెపుపౌరుష ఋషి
ఆదెల్లిఅంగీరస ఋషి

 

గమనిక :-  పైన పేర్కొన్న సమాచారం మాకి Information ప్రకారం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది కేవలం మీకు అవగాహనా కోసమే. ఈ టాపిక్ మీద ఎలాంటి సందేశాలు ఉన్న కామెంట్ పెట్టండి రిప్లై ఇస్తాం.

ఇవి కూడా చదవండి :-