ల (L) అక్షరం తో మగ పిల్లల పేర్లు వాటి అర్థాలు !

0
Baby Boys Names Starting With  L In Telugu

Baby Boys Names Starting With  L In Telugu | ఎల్ అక్షరం తో మొదలైయే అబ్బాయి ల పేర్లు 

Baby Boys Names Starting With  L In Telugu:- మగ పిల్లలకి మంచి పేరు పెట్టాలి అంటే ఎన్నో పుస్తకాలూ, ఎన్నో పేపర్లు  తిరగేస్తం. కాని ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా ద్వారా  ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తునాయి. అయ్యితే ఎల్ అక్షరం మిద అబ్బాయి పేర్లు కావాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన పట్టికలో ఎల్ అక్షరానికి సంభందించిన పేర్లు పేర్కొనడం జరిగినది.

Baby Boys Names In Telugu | ఎల్ అక్షరం తో మగ పిల్లల పేర్లు     

S.NO.పేర్లువాటి అర్థాలు
1.లాలిప్ప్రవక్త
2.లిడిన్ప్రత్యేకం
3.లక్షిత్విశిష్టమైన, పరిగణించబడిన
4.లావిన్సువాసన
5.లిషన్నాలుక భాష
6.లలిత్ఆకర్షణీయమైన
7.లతీఫ్సౌమ్యుడు
8.లోకేందర్భూమి రాజు
9.లోహిత్మృదువైన హృదయం
9.లూకాస్కాంతిని తెచ్చేవాడు
10.లుహిత్ఒక నది పేరు
11.లలిత్పదును
12 .లక్ష్మీనాథ్విష్ణువు
13.లోచన్కన్ను
14.లోకేష్ప్రపంచానికి రాజు
15.లోషిత్చాలా ప్రేమ
16 .లోహితాక్ష్విష్ణువు
17.లడ్డుదేవత, స్వచ్హత, తీపి వస్తువు
18.లహార్సున్నితమయిన, మృదువైన
19.లక్ష్యలక్ష్యం
20.లఘున్శీఘ్ర
21.లక్ష్యన్యసాదించే వాడు
22.లక్షిన్శివుడు
23.లక్షిట్విసిస్టత, గమ్యం, లక్ష్యం
24.లక్షణుడుశ్రీ రాముని సోదరుడు
25.లక్ష్మి ధర్విష్ణువు
26.లక్ష్మి గోపాల్విష్ణువు
27.లక్ష్మి పతివిష్ణువు, లక్ష్మి భర్త
28.లక్ష్మి శ్రీనివాస్వెంకటేశ్వర స్వామి
29.లలిత్ఆకర్షణీయమైన, కృష్ణ భగవానుడు
30.లలిత చంద్రుడుఅందమైన చంద్రుడు
31.లలిత్అందమయిన వాడు, తెలివియన్ వాడు
32.లలిత్ కుమార్అందమయిన వాడు
33.లలిత్ మోహన్ఆకర్షణీయమైన, అందమయిన వాడు
34.లంకేష్శ్రీరాముని శత్రువు; రావణ రాజు
35.లస్విక్దేవుడు; విష్ణు భగవానుడు
36.లతేష్కొత్త; యోధుడు
37.లాతిరామ్రాముడు పేరు
38.లతీఫ్సున్నితమైన, ఆహ్లాదకరమైన
39.లవన్విధేయతలో ఒకటి
40.లవిక్తెలివైన
41.లక్షణ రావునిర్వచించాల్సి ఉంది
42.లక్ష్మి పతిసంపద; విష్ణువు
43.లిఖిత్వ్రాశారు
44.లిక్షిట్వ్రాశారు
45.లేఖిట్వ్రాశారు
46.లేఖ రాజ్వ్రాసిన ఉత్తరము
47.లీహన్తిరస్కరించని వ్యక్తి; రక్షకుడు
48.లికేష్శివుని పేరు
49.లిఖిల్సరస్వతి దేవి
50.లింగనాథ్శివుడు
51.లీహిష్దేవుడు
52.లితిష్దేవుడు
53.లోచన్కన్ను చిన్న మెరుపు
54.లోహిత్ఎరుపు వర్ణం గల
55.లోపెంద్రమూడు ప్రపంచాల్ ప్రభువు
56.లోకనాథ్సర్వ లోకాలకు ప్రభువు
57.లోక్ భూషణ్ప్రపంచ ఆభరణం
58.లోకేష్దేవుడు, ప్రపంచ రాజు, శివుడు
59.లోకేస్వర నాథ్యూనివర్సల్ లార్డ్ / దేవుడు
60.లోక్ ప్రదీప్గౌతమ బుధ
61.లోక్షిట్విశిష్టమైనది
62.లూకాష్కాంతిని తెచ్చేవాడు
63.లోహిత్ఒక నది పేరు
64.లూక్విట్నిర్వచించాల్సి ఉంది.
65.లలితాదిత్యఅందమయిన కొడుకు
66.లలిత్ రాజ్ఆకర్షణీయమైన, అందమయిన వాడు
67.లంబోదర్గణేష్ దేవుడు
68.లర్షన్శాంతి కోసం నిలబడే వాడు
69.లతేష్యుద్ద వీరుడు
70.లౌకిక్మంచి పేరు గల వ్యక్తీ
71.లావేష్దేవుడి పై ప్రేమ గల వాడు
72.లోపేష్శివుడు
73.లీశాంత్అదృష్ట వంతుడు
74.లేజేష్మంచి జీవితము గల వ్యక్తీ
75.లతేష్ఆకర్షణీయమైన, అందమయిన వాడు
76.లాలిప్ప్రవక్త
77.లోక్జీత్ప్రపంచాన్ని జయించినవాడు
78.లెనిన్ప్రేమికుడు
80.లెహాన్నిరాకరించే వాడు
81.లేమర్ప్రతిభావంతుడు
82.లలితాదిత్యఅందమైన సూర్యుడు
83.లియాన్కమలం
84.లిఖిలేష్సరస్వతీ దేవి
85.లింగయ్యవిష్ణువు
86లథిక్చాలా శక్తివంతమైన
87.లిడిన్ప్రత్యేకం
88.లిషన్నాలుక భాష
89.లవన్అందగాడు
90.లోగితాన్తోట
91.లఖిథ్విష్ణువు
92.లలిత్పదును
93.లథిక్చాలా శక్తివంతమైన
94.లస్సాక్నాట్యం చేసే వాడు
95.లగాన్ఉదయించే వాడు
96.లహేర్తరంగం
97.లక్ష్మి నారాయణనారాయణుడు, లక్ష్మి దేవి లో సగం
98.లీలధర్విష్ణువు
99.లింగ మూర్తిశివుడు
100.లూపేష్శివుడు

Baby Boys Names Starting With  L In Telugu: మీరు ఇంత వరకు ఎల్ అక్షరం తో పేర్లు చూసారు కదా, మీకు ఇంకా కావాలి అంటే  కింద ఇవ్వబడిన లింక్స్ ద్వారా మీరు చూడడానికి అందుబాటులో కలవు.  

ఇవే కాక ఇంకా చదవండి :-